επίσημος Adj.  [episimos, epishmos]

  Adj.
(18)
  Adj.
(14)
  Adj.
(2)
  Adj.
(0)
  Adj.
(0)

Etymologie zu επίσημος

επίσημος altgriechisch ἐπίσημος ἐπί + σῆμα proto-indogermanisch *dʰyeh₂- (σημειώνω)


GriechischDeutsch
«επίσημος ή επισήμως»: θεσπιζόμενος, εγκεκριμένος ή εκτελούμενος από τους υπεύθυνους επίσημους φορείς ενός κράτους μέλους, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2000/29/ΕΚ·amtlich“: von den zuständigen amtlichen Stellen eines Mitgliedstaats im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie 2000/29/EG festgelegt, zugelassen oder durchgeführt;

Übersetzung bestätigt

κατά τη διάρκεια όλων των καλλιεργητικών ετών που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις, λαμβάνονται μέτρα για την εξάλειψη των αυτοφυών φυτών πατάτας και άλλων αυτοφυών φυτών που βρέθηκαν να είναι ξενιστές του οργανισμού, εάν υπάρχουν, και διεξάγεται επίσημος έλεγχος των καλλιεργούμενων φυτών σε κατάλληλες χρονικές στιγμές και, σε κάθε αγρό καλλιέργειας πατάτας, διεξάγεται επίσημος έλεγχος όσον αφορά τις συγκομισθείσες πατάτες σύμφωνα με τη διαδικασία του παραρτήματος ΙΙ·in jedem der unter den vorstehenden Gedankenstrichen genannten Anbaujahren Maßnahmen getroffen, um Durchwuchs von Kartoffeln und andere natürlich vorkommende Wirtspflanzen des Schadorganismus auszurotten, falls sie vorhanden sind, und auf jeder Kartoffelanbaufläche geerntete Kartoffeln nach dem Verfahren von Anhang II amtlich getestet;

Übersetzung bestätigt

κατά τη διάρκεια όλων των καλλιεργητικών ετών που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις, λαμβάνονται μέτρα για την εξάλειψη των αυτοφυών φυτών πατάτας ή άλλων αυτοφυών φυτών που βρέθηκαν να είναι ξενιστές του οργανισμού, εάν υπάρχουν, και διεξάγεται σε κάθε αγρό καλλιέργειας πατάτας επίσημος έλεγχος των συγκομισθέντων πατατών σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτημα Ι·in jedem der unter den vorstehenden Gedankenstrichen genannten Anbaujahr werden Maßnahmen getroffen, um Durchwuchs und andere natürliche Wirtspflanzen auszurotten, falls sie vorhanden sind, und werden auf jeder Anbaufläche geerntete Kartoffeln nach dem Verfahren von Anhang I amtlich getestet;

Übersetzung bestätigt

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος πιστοποιώ ότι ο προαναφερόμενος ίππος πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο ΙΙΙ στοιχεία α), β), γ), ε), στ), ζ) και η) του παραρτήματος II της απόφασης 93/195/ΕΟΚ και ότι διέμεινε σε επισήμως εγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις όπου διενεργείται επίσημος κτηνιατρικός έλεγχος από τη στιγμή της εισόδου του στο έδαφος της (όνομα της χώρας εξαγωγής) στις (λιγότερο από 60 ημέρες) και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αυτής διέμεινε σε ξεχωριστό χώρο, χωρίς να έρχεται σε επαφή με ιπποειδή τα οποία δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση υγείας, παρά μόνον κατά την περίοδο των αγώνων.Der Unterzeichnete bestätigt, dass das vorgenannte Pferd den Bedingungen von Anhang II Abschnitt III Buchstaben a, b, c, e, f, g und h der Entscheidung 93/195/EWG entspricht und dass es seit seiner Ankunft im Hoheitsgebiet von (Name des Ausfuhrlandes) am (weniger als 60 Tage) in amtlich zugelassenen Betrieben unter amtstierärztlicher Überwachung gehalten wurde und während dieses Zeitraums in getrennten Räumen untergebracht war, ohne, ausgenommen bei Wettkämpfen, mit anderen Equiden in Berührung gewesen zu sein, die nicht denselben Gesundheitszustand aufweisen.

Übersetzung bestätigt

Αυτές οι εγκαταστάσεις ή μονάδες θα πρέπει να είναι καταχωρισμένες σε μητρώα, ούτως ώστε να μπορεί να γίνεται επίσημος έλεγχος της ροής του υλικού και να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητά τους.Solche Betriebe oder Anlagen sollten registriert werden, damit der Materialfluss amtlich kontrolliert und die Rückverfolgbarkeit des Materials sichergestellt werden kann.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu επίσημος.Griechische Definition zu επίσημος

επίσημος, επίθ.· ’πίσημος.

1) Επιφανής, διακεκριμένος, ξακουστός, γνωστός:
(Βίος Αλ. 2717).
2) Ξεχωριστός, γιορτινός:
τα Χριστογεννόφωτα, τες ’πίσημες ημέρες (Σπαν. (Ζώρ.) V 451).
[αρχ. επίθ. επίσημος. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback