ενεργοποίηση  

  • aktivieren
    upvotedownvote
  • Aktivierung
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... του εμέτου. Πρόκειται για αντανακλαστικό το οποίο περιλαμβάνει την ενεργοποίηση του κέντρου του εμέτου στον προμήκη μυελό ή της λεγόμενης εκλυτικής ζώνης ...

... Ο όρος Ενέργεια ενεργοποίησης, στη χημεία, εισήχθη το 1889 από το Σουηδό επιστήμονα Svante Arrhenius και ορίζεται ως η ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται ...

... ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων. Εντούτοις, στις μέρες μας, είναι γνωστό ότι έχει πολλές βιολογικές δράσεις, όπως είναι η προσέλκυση και ενεργοποίηση των ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

energopiisi, enerropiisi, energopoihsh


Deutsche Synonyme zu: ενεργοποίηση

einschalten aktivieren anknipsen anschalten anstellen anmachen freigeben innervieren ankurbeln stimulieren powern aufputschen anregen pushen erregen hervorrufen puschen antreiben in Wallung bringen aufpeitschen anspornen einsetzen aufbieten daransetzen verwenden mobilisieren daranwenden hineinstecken mobilmachen in Bewegung setzen Aktivierung Beginn In-Kraft-Treten Anbruch Anschaltung Start Inbetriebnahme Einschaltung

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15