{η}  ενεργοποίηση Subst.  [energopiisi, enerropiisi, energopoihsh]

{die}    Subst.
(880)

Etymologie zu ενεργοποίηση

ενεργοποίηση ενεργοποιώ + -ση


GriechischDeutsch
Αποτέλεσμα της απόφασης αυτής είναι ότι θα εφαρμόζεται πλέον η διαδικασία της συναπόφασης για την ενεργοποίηση της προαιρετικής εντολής, την επιλεξιμότητα των χωρών του παραρτήματος Ι και την αναστολή νέων χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ σε κάποια συγκεκριμένη χώρα, σε περίπτωση σοβαρής ανησυχίας για την πολιτική ή οικονομική κατάστασή της.Aufgrund dieses Urteils wird das Verfahren der Mitentscheidung jetzt auf die Aktivierung des fakultativen Mandats, die Förderfähigkeit von in Anhang I genannten Ländern und die Aussetzung neuer EU-Finanzierungen in einem bestimmten Land im Falle ernsthafter Besorgnisse über die politische oder wirtschaftliche Lage Anwendung finden.

Übersetzung bestätigt

«λειτουργία επανενεργοποίησης»: λειτουργία η οποία διευκολύνει την ενεργοποίηση άλλων λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης ενεργού λειτουργίας, μέσω απομακρυσμένου μεταγωγέα, συμπεριλαμβανομένου τηλεχειρισμού, εσωτερικού αισθητήρα, χρονομέτρου μετάβασης σε κατάσταση που παρέχει πρόσθετες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της κύριας λειτουργίας·„Reaktivierungsfunktion“ bezeichnet eine Funktion zur Aktivierung anderer Betriebsmodi einschließlich des aktiven Betriebsmodus mittels eines Fernschalters, der eine Fernbedienung, einen internen Sensor oder einen Timer zur Umschaltung in einen Betriebszustand mit zusätzlichen Funktionen einschließlich der Hauptfunktion umfasst.

Übersetzung bestätigt

Λεπτομερές έγγραφο που περιγράφει όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία τα οποία καλύπτονται από τη στρατηγική για την ανίχνευση βλάβης και την ενεργοποίηση του δείκτη δυσλειτουργίας (καθορισμένος αριθμός κύκλων οδήγησης ή στατιστική μέθοδος), συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου συναφών δευτερευουσών παραμέτρων που ανιχνεύονται για κάθε κατασκευαστικό στοιχείο το οποίο παρακολουθείται από το σύστημα OBD.Umfassende Unterlagen, in denen alle Bauteile beschrieben sind, die im Rahmen der Strategie zur Meldung von Fehlfunktionen und der Aktivierung der Fehlfunktionsanzeige überwacht werden (feste Anzahl von Fahrzyklen oder statistische Methode), einschließlich eines Verzeichnisses einschlägiger sekundär ermittelter Parameter für jedes Bauteil, das durch das OBD-System überwacht wird.

Übersetzung bestätigt

Κριτήρια για ενεργοποίηση του δείκτη δυσλειτουργίας (ΜΙ) (καθορισμένος αριθμός κύκλων οδήγησης ή στατιστική μέθοδος): …Kriterien für die Aktivierung der Fehlfunktionsanzeige (feste Anzahl von Fahrzyklen oder statistische Methode): …

Übersetzung bestätigt

Εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη λήψη των πληροφοριών της παραγράφου 1 ή την ενεργοποίηση της σύνδεσης επικοινωνίας μεταξύ του μητρώου και του CITL, εκ των δυο το μεταγενέστερο, ο διαχειριστής μητρώου δημιουργεί λογαριασμό αποθέματος φορέων εκμετάλλευσης για κάθε εγκατάσταση στο μητρώο του χρησιμοποιώντας τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού.Innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Eingang der Angaben gemäß Absatz 1 bzw. nach Aktivierung der Kommunikationsverbindung zwischen dem Register und dem CITL — je nachdem, welcher Zeitpunkt später eintritt — richtet der Registerverwalter in seinem Register nach den Verfahrensvorschriften für die Kontoeinrichtung für jede Anlage ein Betreiberkonto ein.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu ενεργοποίηση

ενεργοποίηση η [enerγopíisi] : η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του ενεργοποιώ. 1. το να τίθεται κτ. ή κάποιος σε κίνηση, σε λειτουργία ή σε δράση: ενεργοποίηση ενός μηχανισμού. ενεργοποίηση του συναγερμού. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback