{το}  εκχύλισμα Subst.  [ekchilisma, ekxylisma]

{der}    Subst.
(1978)
{der}    Subst.
(13)

Etymologie zu εκχύλισμα

εκχύλισμα εκχυλίζω + -μα


GriechischDeutsch
Margosa, εκχύλισμαMargosa, Extrakt

Übersetzung bestätigt

Δεν είναι αναγκαία η ταξινόμηση μιας ουσίας ως καρκινογόνου εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι η περιεκτικότητά της σε εκχύλισμα DMSO, μετρούμενη κατά IP 346 «Προσδιορισμός πολυκυκλικών αρωματικών ουσιών σε μη χρησιμοποιηθέντα λιπαντικά έλαια βάσης και ομάδες πετρελαίου χωρίς ασφαλτίνη — Μέθοδος δείκτη διάθλασης εκχυλίσματος DMSO», Ινστιτούτο Πετρελαίου, Λονδίνο, είναι χαμηλότερη από 3 %.Die Einstufung als karzinogen ist nicht zwingend, wenn nachgewiesen werden kann, dass der Stoff weniger als 3 % DMSO-Extrakt, gemessen nach dem Verfahren IP 346 („Bestimmung der polyzyklischen Aromate in nicht verwendeten Schmierölen und asphaltenfreien Erdölfraktionen — Institute of Petroleum, London), enthält.

Übersetzung bestätigt

Στην περίπτωση ουσιών που απαντώνται στη φύση, μπορούν να χρησιμοποιούνται χημική ονομασία ή χημικές ονομασίες του τύπου «αιθέρια έλαια...» ή «εκχύλισμα...» αντί των χημικών ονομασιών των συστατικών των εν λόγω αιθέριων ελαίων ή εκχυλισμάτων όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 στοιχείο β).Bei Stoffen, die in der Natur vorkommen, kann eine chemische Bezeichnung bzw. können chemische Bezeichnungen der Art „ätherisches Öl aus …“ oder „Extrakt aus …“ anstatt der chemischen Bezeichnungen der Komponenten dieses ätherischen Öls oder Extrakts gemäß Artikel 18 Absatz 3 Buchstabe b verwendet werden.

Übersetzung bestätigt

Οδηγία 1999/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Φεβρουαρίου 1999, για τα εκχυλίσματα καφέ και τα εκχυλίσματα κιχωρίου.21. Richtlinie 1999/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Februar 1999 über Kaffeeund Zichorien-Extrakte

Übersetzung bestätigt

Σκόνες και εκχυλίσματα φυτώνPulver und Extrakte von Pflanzen

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu εκχύλισμα

εκχύλισμα το [ekxídivzma] : (χημ., τεχνολ.) μείγμα ουσιών που παραλαμβάνεται από μια πρώτη ύλη με την εφαρμογή της εκχύλισης: Yγρό / ρευστό / στερεό εκχύλισμα. εκχύλισμα ζωικής / φυτικής προέλευσης. εκχύλισμα βοτάνων. εκχύλισμα δρόγης.

[λόγ. εκχυλισ- (εκχυλίζω) -μα]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback