διότι   [dioti, thioti]

(10290)
  Adj.
(747)
(0)

Etymologie zu διότι

διότι altgriechisch διότι διά + ὅτι


GriechischDeutsch
Ωστόσο, οι επιχειρηματικές ζημίες και οι περικοπές στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που οφείλονται στην κρίση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ίδια εισφορά διότι, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 43 των κατευθυντήριων γραμμών, πρέπει να υφίσταται ουσιαστική, δηλαδή πραγματική εισφορά.Allerdings können Geschäftseinbußen und krisenbedingte Reduzierungen der Geschäftstätigkeiten nicht als Eigenbeitrag anerkannt werden, denn gemäß Randnummer 43 der Leitlinien muss es sich um einen konkreten, d. h. tatsächlichen Beitrag handeln.

Übersetzung bestätigt

Βάσει της υποχρέωσης όμως που απορρέει από τις ΜΠΣ η MVM δεν έχει τη δυνατότητα επιλογής διότι – σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω – δεν μπορεί να μειώσει κάτω από ορισμένο επίπεδο την ποσότητα (εγγυημένη ποσότητα απορρόφησης) που αγοράζει από τους παραγωγούς οι οποίοι λειτουργούν στο πλαίσιο των ΜΠΣ, επιπλέον, δεν μπορεί να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις τιμών βάσει των εναλλακτικών προσφορών που λαμβάνει από τους ανταγωνιστές παραγωγούς, αντίθετα, τη δεσμεύουν οι μηχανισμοί διαμόρφωσης τιμών που εφαρμόζονται στις ΜΠΣ και έχουν ως βάση το κόστος.MVM hat jedoch aufgrund der in den PPA verankerten Pflicht keine solche Wahlmöglichkeit, denn MVM kann — wie im Vorstehenden bereits dargelegt worden ist — die von den Erzeugern im Rahmen der PPA gekaufte Menge nicht unter eine gegebene Mindestmenge (feste Abnahmemenge) herabsetzen, ferner kann MVM mit alternativen Anbietern keine Preisverhandlungen führen, weil ihn die kostenbasierten Preisbildungsmechanismen der PPA binden.

Übersetzung bestätigt

Η διάρκεια ισχύος των ΜΠΣ και η εγγυημένη ποσότητα απορρόφησης δεν μπορούν να θεωρηθούν ως κρατική ενίσχυση, διότι δεν συνεπάγονται χορήγηση κρατικών πόρων ακόμη και εάν εξασφάλιζαν πλεονέκτημα.Die Laufzeit und die festen Abnahmemengen sind keine staatlichen Beihilfen, weil diese Faktoren, wenn sie denn einen Vorteil darstellen würden, auch dann keine staatlichen Mittel zuführen.

Übersetzung bestätigt

Στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας η Επιτροπή εξέφρασε τον προβληματισμό της σχετικά με την ταμειακή διευκόλυνση, επειδή διαφαινόταν ότι από το μέτρο αυτό προκύπτει επιλεκτικό πλεονέκτημα για τη Sachsen LB, διότι είναι απίθανο ένας επενδυτής που λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς να διαθέσει στη Sachsen LB πιστωτικά κονδύλια με τους ίδιους όρους όπως ο όμιλος τραπεζών.In der Einleitungsentscheidung äußerte die Kommission Bedenken hinsichtlich der Liquiditätsfazilität, da der Sachsen LB aus der Maßnahme ein selektiver Vorteil zu erwachsen schien, denn es war nicht wahrscheinlich, dass ein markwirtschaftlich handelnder Investor der Sachsen LB die Kreditlinie zu denselben Konditionen bereitgestellt hätte wie der Bankenpool.

Übersetzung bestätigt

Από την έρευνα προέκυψε ότι ένας κινέζος παραγωγός-εξαγωγέας δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι πληροί το κριτήριο 3, διότι διαπιστώθηκε ότι η τιμή που κατέβαλε η εταιρεία για τα δικαιώματα χρήσης γης δεν ανταποκρινόταν ουσιαστικά στις τιμές της αγοράς και επομένως αντιπροσώπευε σημαντική στρέβλωση οφειλόμενη στη μετάβαση από το παλαιότερο καθεστώς ελεγχόμενης οικονομίας η οποία επηρέαζε την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.Bei der Untersuchung zeigte sich, dass ein ausführender Hersteller in China nicht nachweisen konnte, dass er das dritte Kriterium erfüllte, denn es wurde festgestellt, dass der von dem Unternehmen für Landnutzungsrechte gezahlte Preis nicht im Wesentlichen auf Marktwerten beruhte und somit eine nennenswerte Verzerrung infolge des früheren nicht marktwirtschaftlichen Systems darstellte, die die finanzielle Lage des Unternehmens beeinflusste.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
γιατί
επειδή
μια και
μια που
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu διότι.

Griechische Definition zu διότι

διότι [δióti] σύνδ. αιτιολ. : συχνός ιδίως στο γραπτό λόγο· ΣYN γιατί. I. εισάγει δευτερεύουσες αιτιολογικές προτάσεις οι οποίες στη σειρά του λόγου ακολουθούν την κύρια πρόταση που αιτιολογούν και εκφέρονται: 1. με απλή οριστική, όταν η αιτιολόγηση αναφέρεται σε κτ. πραγματικό: Xαίρομαι διότι είμαι και πάλι κοντά σας, που, επειδή. (έκφρ.) καθότι και διότι, γι΄ αυτό το λόγο. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback