{το}  δίκτυο Subst.  [diktio, thiktio, diktyo]

{das}    Subst.
(5625)
{das}    Subst.
(3185)

Etymologie zu δίκτυο

δίκτυο altgriechisch δίκτυον


GriechischDeutsch
Η αγορά για την υπηρεσία κατανομής απαιτεί την παροχή μιας προσδιορισμένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για να την εξισορροπήσει στο εθνικό δίκτυο.Auf dem Regelenergiemarkt wird die Lieferung einer bestimmten Strommenge verlangt, mit der Verbrauch und Erzeugung im Netz ausbalanciert werden.

Übersetzung bestätigt

Σε ιδανικές ανταγωνιστικές συνθήκες η ζήτηση καλύπτεται από τις μονάδες παραγωγής οι οποίες λειτουργούν με το χαμηλότερο βραχυπρόθεσμο οριακό κόστος και είναι ικανές να εφοδιάζουν το δίκτυο με την ποσότητα ενέργειας που καλύπτει το σύνολο της ζήτησης.Unter idealen Wettbewerbsbedingungen wird die Nachfrage von den Erzeugungsanlagen befriedigt, deren kurzfristigen Grenzkosten am niedrigsten sind, und die fähig sind, das Netz mit der vollständigen Strommenge zu versorgen, die zur Befriedigung der Nachfrage benötig wird.

Übersetzung bestätigt

Το τουριστικό κατάλυμα εισάγει στο δίκτυο καθαρή ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (2 βαθμοί).Der Beherbergungsbetrieb speist eine Nettomenge des aus erneuerbaren Energiequellen erzeugten Stroms in das öffentliche Netz ein (2 Punkte).

Übersetzung bestätigt

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών προσκομίζει δήλωση συμμόρφωσης με το εν λόγω κριτήριο, συνοδευόμενη από φάκελο τεκμηρίωσης σχετικά με το σύστημα φωτοβολταϊκής, υδροηλεκτρικής, γεωθερμικής, αιολικής ή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, και δεδομένα σχετικά με τη δυνητική και την πραγματική παραγωγή, καθώς και έγγραφα σχετικά με τις ροές ηλεκτρικής ενέργειας από και προς το δίκτυο ως απόδειξη κάθε καθαρής εισφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο δίκτυο.Beurteilung und Prüfung: Der Antragsteller hat eine Erklärung über die Einhaltung dieses Kriteriums und entsprechende Unterlagen über die Fotovoltaik-, Wasserkraft-, Erdwärme-, Biomasseoder Windkraftanlage sowie Daten über deren Leistungsfähigkeit und tatsächliche Leistung vorzulegen; außerdem legt er Unterlagen über den Stromdurchfluss aus dem Netz und in das Netz als Nachweis für die Nettoeinspeisung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen in das Netz vor.

Übersetzung bestätigt

Ως ηλεκτρική ενέργεια νοείται η καθαρή εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο και η εσωτερικά παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, μετρούμενες ως ηλεκτρική ισχύς.In den Stromverbrauch fließen sowohl der aus dem Netz bezogene Strom als auch der auf dem Werksgelände erzeugte Strom ein.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu δίκτυο

δίκτυο το [δíktio] : 1. πολύπλοκο συνήθ. σύμπλεγμα από γραμμές ή αγωγούς που διασταυρώνονται με τρόπο που μοιάζει με δίχτυ: Συγκοινωνιακό δίκτυο / οδικό, σιδηροδρομικό, ακτοπλοϊκό, αεροπορικό δίκτυο, το σύνολο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών και των θαλάσσιων και εναέριων οδών που συνδέουν τους διάφορους τόπους μεταξύ τους. δίκτυο ύδρευσης / αρδευτικό / αποχετευτικό / ηλεκτρικό / τηλεφωνικό δίκτυο, το σύνολο των σωληνώσεων και των αγωγών που ξεκινούν από μια κεντρική μονάδα και με διακλαδώσεις φτάνουν στους καταναλωτές. Ραδιοφωνικό / τηλεοπτικό δίκτυο, σύστημα από ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς που συνδέονται μεταξύ τους, ώστε να εκπέμπουν ταυτόχρονα το ίδιο πρόγραμμα. || (πληροφ.) δίκτυο (ηλεκτρονικών υπολογιστών), τρόπος σύνδεσης υπολογιστών, ώστε να επικοινωνούν μεταξύ τους. || (πληροφ.) το ίντερνετ. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback