{ο}  γονέας Subst.  [goneas, roneas]

{der}    Subst.
(164)
  Subst.
(79)

Etymologie zu γονέας

γονέας altgriechisch γονεύς


GriechischDeutsch
οι σύντροφοι δεν έχουν μεταξύ τους κανένα από τους ακόλουθους δεσμούς: γονείς, τέκνα, πάπποι ή μάμμες, εγγονοί ή εγγονές, αδελφοί και αδελφές, θείοι, θείες, ανεψιοί, ανεψιές, γαμβροί και νύφες.zwischen den Partnern keines der folgenden Verwandtschaftsverhältnisse besteht: Elternteil, Kind, Großelternteil, Enkel, Bruder, Schwester, Tante, Onkel, Neffe, Nichte, Schwiegersohn, Schwiegertochter.

Übersetzung bestätigt

Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων, τα μάρμοζετ και οι ταμαρίνοι μπορούν, κατά κανόνα, να συντροφεύονται από συμβατά ζώα του ιδίου φύλου (δίδυμα, γονέας/απόγονος) ή σε ζεύγη αρσενικού/θηλυκού, με τη χρήση αντισύλληψης.Während der Versuche können Büscheläffchen und Tamarine generell zusammen mit einem passenden, gleichgeschlechtlichen Tier (Zwillinge, Elternteil/Nachwuchs) oder in Paaren aus einem Männchen und einem Weibchen, soweit Verhütungsmittel eingesetzt werden, gehalten werden.

Übersetzung bestätigt

λ.χ. δικηγόροςτ ** λ.χ. γονέας, κηδεμόνας, εντεταλμένος σύμβουλος *** προαιρετικάz.B. Rechtsanwalt ** z.B. Elternteil, Vormund, Geschäftsführer *** fakultativ

Übersetzung bestätigt

Για τον καθορισμό του δικαιώματος παροχών εις είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 1 του Τίτλου III του κανονισμού, ως “μέλος της οικογένειας” νοείται ο/η σύζυγος, εξαρτώμενος γονέας, ή το τέκνο κάτω των 18 ετών (ή κάτω των 26 ετών και εξαρτώμενο).»,Für die Feststellung des Anspruchs auf Sachleistungen nach Titel III Kapitel 1 der Verordnung bezeichnet der Ausdruck ‚Familienangehöriger‘ den Ehegatten, einen unterhaltsberechtigten Elternteil oder ein Kind unter 18 Jahren (bzw. ein unterhaltsberechtigtes Kind unter 26 Jahren).“

Übersetzung bestätigt

ως «απόγονος δεύτερης γενεάς (F2)» και «απόγονος επόμενων γενεών (F3, F4, κ.λπ.)» νοούνται τα δείγματα που παράγονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον από γονείς που έχουν επίσης παραχθεί σε ελεγχόμενο περιβάλλον, και διακρίνονται από τα δείγματα τα οποία παράγονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον από γονείς εκ των οποίων τουλάχιστον ένας είναι προϊόν αναπαραγωγής ή σύλληψης στο φυσικό περιβάλλον του (απόγονοι πρώτης γενεάς F1)·„Nachkommen der zweiten Generation (F2)“ und „Nachkommen folgender Generationen (F3, F4 etc.)“ bezeichnet Exemplare, die in kontrollierter Umgebung gezeugt und deren Eltern ebenfalls in kontrollierter Umgebung gezeugt wurden, im Unterschied zu Exemplaren, die in kontrollierter Umgebung gezeugt wurden und zumindest ein Elternteil haben, das durch Paarung in freier Wildbahn gezeugt oder der freien Wildbahn entnommen wurde (Nachkommen der ersten Generation (F1));

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu γονέας

γονέας ο [γonéas] : ο πατέρας και σπανιότερα η μητέρα· ο γονιός. || (πληθ.) ο πατέρας και η μητέρα μαζί: Έχει νέους γονείς. Γεννημένος από γονείς μετανάστες / από Έλληνες γονείς. Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων. Έχει θετούς γονείς. ΦΡ και των γονέων, με ουσιαστικό για κτ. υπερβολικό: Πείνα και των γονέων. ΠAΡ έκφρ. αμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα, τα παραπτώματα των γονέων, προγόνων βασανίζουν τους απογόνους ή και αποτελούν παράδειγμα και τιμωρία γι΄ αυτούς.

[λόγ. < αρχ. γονεύς, αιτ. γονέα]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback