γιωργός  

  • Bauer
    upvotedownvote
  • der der die Erde kultiviert
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

giorgos, jiorros, giwrgos


Synonyme zu: γιωργός

γεωργός


Deutsche Synonyme zu: γιωργός

Bauer Stoffel Agrarier Pflanzer Landwirt Farmer Kossäte Grundbesitzer Sämann Landmann Käfig Raubein Rohling Barbar Grobian grober Klotz ungehobelter Kerl Wilder wildes Tier

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15