{ο}  γιος Subst.  [gios, jios]

{der}    Subst.
(10540)

Etymologie zu γιος

γιος mittelgriechisch γιος υιός altgriechisch υἱός


GriechischDeutsch
Άλλες πληροφορίες: α) γιος του Abdelkader και της Johra Birouh, β) υπό κράτηση στην Ιταλία από το Νοέμβριο 2007.»Weitere Angaben: (a) Sohn von Abdelkader und Johra Birouh, (b) seit November 2007 in Italien inhaftiert.“

Übersetzung bestätigt

Άλλες πληροφορίες: γιος του Mohamed και της Zohra Chemkha» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:Weitere Angaben: Sohn von Mohamed und Zohra Chemkha“ unter „Natürliche Personen“ erhält folgende Fassung:

Übersetzung bestätigt

SMIRNOV, Οleg Igorevich, γιος του υπ’ αριθ. 1 και «Σύμβουλος της Επιτροπής Κρατικών Τελωνείων», «Μέλος του Ανωτάτου Σοβιέτ», γεννηθείς στις 8 Αυγούστου 1967 στη Novaya Kakhovka, Khersonskaya oblast, Ουκρανία, ρωσικό διαβατήριο αριθ. 60 No1907537.SMIRNOW, Oleg Igorewitsch, Sohn des „Präsidenten“ und „Berater des staatlichen Zollkomitees“, „Mitglied des Obersten Sowjets“, geboren am 8. August 1967 in Nowaja Kachowka, Chersonskaja Oblast, Ukraine, russischer Pass Nr. 60 No. 1907537.

Übersetzung bestätigt

SMIRNOV, Vladimir Igorevich, γιος του υπ’ αριθ. 1 και «Πρόεδρος της Επιτροπής Κρατικών Τελωνείων», γεννηθείς στις 3 Απριλίου 1961 στο Kupiansk, Kharkovskaya oblast ή Novaya Kakhovka, Khersonskaya oblast, Ουκρανία, ρωσικό διαβατήριο αριθ. 50No00337016.SMIRNOW, Wladimir Igorewitsch, Sohn des „Präsidenten“ und „Vorsitzender des staatlichen Zollkomitees“, geboren am 3. April 1961 in Kupjansk, Charkowskaja Oblast oder Nowaja Kachowka, Chersonskaja Oblast, Ukraine, russischer Pass Nr. 50 No. 00337016.

Übersetzung bestätigt

Άλλες πληροφορίες: γιος του Abdelkader και της Amina Aissaoui» αντικαθίσταται με τα ακόλουθα:Weitere Angaben: Sohn von Abdelkader und Amina Aissaoui“ erhält folgende Fassung:

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu γιος

γιος ο [jós] : το αρσενικό παιδί σε σχέση με τους γονείς του: Έχει τέσσερις γιους και μία κόρη. Ο γιος του σπούδασε γιατρός. Πρωτότοκος γιος. ΠAΡ ΦΡ κατά μάνα* και πατέρα ή κατά μάνα κατά κύρη, κατά γιο και θυγατέρα. (έκφρ.) από πατέρα σε γιο, από γενιά σε γενιά.

[μσν. γιος < υγιός με αποβ. του αρχικού άτ. φων. < αρχ. υἱός (ελνστ. προφ. [yós] ) με ανάπτ. μεσοφ. [j] για αποφυγή της χασμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback