γεύομαι Verb  [gevome, jevome, geyomai]

  Verb
(0)

Etymologie zu γεύομαι

γεύομαι altgriechisch γεύομαι (σήμαινε τρώγω, μεταγενέστερος τύπος του γεύω)


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu γεύομαι

Middle
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
γεύομαιγευόμαστε
γεύεσαιγεύεστε, γευόσαστε
γεύεταιγεύονται
Imper
fekt
γευόμουν(α)γευόμαστε, γευόμασταν
γευόσουν(α)γευόσαστε, γευόσασταν
γευόταν(ε)γεύονταν, γευόντανε, γευόντουσαν
Aoristγεύτηκαγευτήκαμε
γεύτηκεςγευτήκατε
γεύτηκεγεύτηκαν, γευτήκαν(ε)
Per
fekt
έχω γευτείέχουμε γευτεί
έχεις γευτείέχετε γευτεί
έχει γευτείέχουν γευτεί
Plu
per
fekt
είχα γευτείείχαμε γευτεί
είχες γευτείείχατε γευτεί
είχε γευτείείχαν γευτεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα γεύομαιθα γευόμαστε
θα γεύεσαιθα γεύεστε, θα γευόσαστε
θα γεύεταιθα γεύονται
Fut
ur
θα γευτώθα γευτούμε
θα γευτείςθα γευτείτε
θα γευτείθα γευτούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω γευτείθα έχουμε γευτεί
θα έχεις γευτείθα έχετε γευτεί
θα έχει γευτείθα έχουν γευτεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να γεύομαινα γευόμαστε
να γεύεσαινα γεύεστε, να γευόσαστε
να γεύεταινα γεύονται
Aoristνα γευτώνα γευτούμε
να γευτείςνα γευτείτε
να γευτείνα γευτούν(ε)
Perfνα έχω γευτείνα έχουμε γευτεί
να έχεις γευτείνα έχετε γευτεί
να έχει γευτείνα έχουν γευτεί
Imper
ativ
Presγεύεστε
Aoristγέψουγευτείτε
Part
izip
Pres
Perf
InfinAoristγευτεί

Griechische Definition zu γεύομαι

γεύομαι [jévome] .1β : 1. δοκιμάζω τη γεύση φαγητού ή ποτού βάζοντας στο στόμα μου μια μικρή ποσότητα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback