γειτονεύω  Verb  [gitonevo, jitonevo, geitoneyw]

Ähnliche Bedeutung wie γειτονεύω

Noch keine Synonyme


Beispielsätze angrenzen

... Die EU-Südstaaten (auch EuroMed 7) bestehen aus den sieben EU-Mittelmeeranrainern, den Südstaaten der Europäischen Union, die an das Mittelmeer angrenzen ...

Quelle: Wikipedia

Grammatik


ΓΕΙΤΟΝΕΥΩ
I am in the …
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
γειτονεύωγειτονεύουμε, γειτονεύομε
γειτονεύειςγειτονεύετε
γειτονεύειγειτονεύουν(ε)
Imper
fekt
γειτόνευαγειτονεύαμε
γειτόνευεςγειτονεύατε
γειτόνευεγειτόνευαν, γειτονεύαν(ε)
Aoristγειτόνεψαγειτονέψαμε
γειτόνεψεςγειτονέψατε
γειτόνεψεγειτόνεψαν, γειτονέψαν(ε)
Per
fect
έχω γειτονέψειέχουμε γειτονέψει
έχεις γειτονέψειέχετε γειτονέψει
έχει γειτονέψειέχουν γειτονέψει
Plu
per
fect
είχα γειτονέψειείχαμε γειτονέψει
είχες γειτονέψειείχατε γειτονέψει
είχε γειτονέψειείχαν γειτονέψει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα γειτονεύωθα γειτονεύουμε, θα γειτονεύομε
θα γειτονεύειςθα γειτονεύετε
θα γειτονεύειθα γειτονεύουν(ε)
Fut
ur
θα γειτονέψωθα γειτονέψουμε, θα γειτονέψομε
θα γειτονέψειςθα γειτονέψετε
θα γειτονέψειθα γειτονέψουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω γειτονέψειθα έχουμε γειτονέψει
θα έχεις γειτονέψειθα έχετε γειτονέψει
θα έχει γειτονέψειθα έχουν γειτονέψει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να γειτονεύωνα γειτονεύουμε, να γειτονεύομε
να γειτονεύειςνα γειτονεύετε
να γειτονεύεινα γειτονεύουν(ε)
Aoristνα γειτονέψωνα γειτονέψουμε, να γειτονέψομε
να γειτονέψειςνα γειτονέψετε
να γειτονέψεινα γειτονέψουν(ε)
Perfνα έχω γειτονέψεινα έχουμε γειτονέψει
να έχεις γειτονέψεινα έχετε γειτονέψει
να έχει γειτονέψεινα έχουν γειτονέψει
Imper
ativ
Presγειτόνευεγειτονεύετε
Aoristγειτόνεψεγειτονέψτε, γειτονεύτε
Part
izip
Presγειτονεύοντας
Perfέχοντας γειτονέψει
InfinAoristγειτονέψειPerson Wortform
Präsens ich
du
er, sie, es grenzt an
Präteritum er, sie, es grenzte an
Konjunktiv II er, sie, es grenzte an
Imperativ Singular
Plural
Perfekt Partizip II Hilfsverb
angegrenzt haben
Alle weiteren Formen: Flexion:angrenzen


Griechische Definition zu γειτονεύω

γειτονεύω [jitonévo] .2α : 1. είμαι γείτονας με κπ. άλλο: Θα γειτονέψουμε, λοιπόν! [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu γειτονεύω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15