βηματίζω Verb  [vimatizo, bhmatizw]

  Verb
(0)

Etymologie zu βηματίζω

βηματίζω Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu βηματίζω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
βηματίζωβηματίζουμε, βηματίζομε
βηματίζειςβηματίζετε
βηματίζειβηματίζουν(ε)
Imper
fekt
βημάτιζαβηματίζαμε
βημάτιζεςβηματίζατε
βημάτιζεβημάτιζαν, βηματίζαν(ε)
Aoristβημάτισαβηματίσαμε
βημάτισεςβηματίσατε
βημάτισεβημάτισαν, βηματίσαν(ε)
Per
fekt
έχω βηματίσειέχουμε βηματίσει
έχεις βηματίσειέχετε βηματίσει
έχει βηματίσειέχουν βηματίσει
Plu
per
fekt
είχα βηματίσειείχαμε βηματίσει
είχες βηματίσειείχατε βηματίσει
είχε βηματίσειείχαν βηματίσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα βηματίζωθα βηματίζουμε, θα βηματίζομε
θα βηματίζειςθα βηματίζετε
θα βηματίζειθα βηματίζουν(ε)
Fut
ur
θα βηματίσωθα βηματίσουμε, θα βηματίζομε
θα βηματίσειςθα βηματίσετε
θα βηματίσειθα βηματίσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω βηματίσειθα έχουμε βηματίσει
θα έχεις βηματίσειθα έχετε βηματίσει
θα έχει βηματίσειθα έχουν βηματίσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να βηματίζωνα βηματίζουμε, να βηματίζομε
να βηματίζειςνα βηματίζετε
να βηματίζεινα βηματίζουν(ε)
Aoristνα βηματίσωνα βηματίσουμε, να βηματίσομε
να βηματίσειςνα βηματίσετε
να βηματίσεινα βηματίσουν(ε)
Perfνα έχω βηματίσεινα έχουμε βηματίσει
να έχεις βηματίσεινα έχετε βηματίσει
να έχει βηματίσεινα έχουν βηματίσει
Imper
ativ
Presβημάτιζεβηματίζετε
Aoristβημάτισεβηματίστε
Part
izip
Presβηματίζοντας
Perfέχοντας βηματίσει
InfinAoristβηματίσει

Griechische Definition zu βηματίζω

βηματίζω [vimatízo] .1α : κάνω βήματα, περπατώ χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση και σε περιορισμένο χώρο: Bημάτιζε νευρικά πάνω κάτω στο δωμάτιό του.

[λόγ. < ελνστ. βηματίζω, αρχ. σημ.: `μετράω με βήματα΄]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback