βάπτιση  Subst.  [vaptisi, baptish]

{die}    Subst.
(80)

Etymologie zu βάπτιση

βάπτιση Koine-Griechisch βάπτισις


GriechischDeutsch
Ανακοινώνει τις γεννήσεις, τις βαπτίσεις, τους γάμους, τους θανάτους και γενικά τις μεταβολές της προσωπικής κατάστασης φυσικών προσώπων, που γίνονται στην περιφέρεια του Ληξιαρχείου: α) προς την υπηρεσία μητρώων (Δημοτολογίου − Μητρώων Αρρένων) του Δήμου Βόλου και των Δημοτικών Ενοτήτων του, όταν τα παραπάνω γεγονότα αφορούν σε πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Δήμο Βόλου ή στα παιδιά τους και β) τους οικείους O.T.A., όταν τα γεγονότα αφορούν σε ετεροδημότες ή στα παιδιά τους.Kündigt Geburten, Taufen, Hochzeiten, Todesfälle und allgemeine Veränderungen des Familienstands Personen, machte im Bezirk Registrar: a) den Service Registries (Roll-in Register für Jungen) Volos Gemeinde und Municipal Module, wenn diese Ereignisse beziehen sich auf Personen in der Gemeinde Volos oder ihre Kinder und b registriert) relevant O.T.A., wenn die Tatsachen betreffen eterodimotes oder ihre Kinder.
Εξουσιοδοτούμαστε για να προσφέρει υπηρεσίες ποιότητας εταιρεία για γάμο, βάπτιση, ιδιώτες και άλλες ειδικές εκδηλώσεις.Wir sind berechtigt, die Firma für Hochzeit, Taufe, private Feiern und andere besondere Anlässe zu bieten.
Η βάπτιση δεν μπορεί να είναι προϋπόθεση για την σωτηρία.Taufe kann keine Bedingung für die Errettung sein.
Η βάπτιση ήταν ο τρόπος να γίνει μια απόφαση δημόσια.Taufe war das Mittel, um eine Entscheidung öffentlich bekannt zu machen.
Η βάπτιση δεν σώζει από την αμαρτία αλλά από μια κακή συνείδηση.Taufe errettet nicht von der Sünde, aber von einem schlechten Gewissen.

Synonyme zu βάπτιση

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie βάπτιση

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu βάπτιση

Noch keine ähnlichen Wörter

Deutsche Synonyme zu βάπτιση

Noch keine deutschen Synonyme
Griechische Definition zu βάπτιση

βάπτιση η.

Το μυστήριο του βαπτίσματος:
χαίρε, γούρνα της βάπτισης (Ύμν. Παναγ. 9).
[μτγν. ουσ. βάπτισις. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback