αόριστος -η -ο  Adj.  [aoristos -i -o, aoristos -h -o]

  Adj.
(12)
  Adj.
(2)

GriechischDeutsch
Δεύτερο, η αρχή «κοινωνικά αποδεκτές τιμές» για τη διάθεση των αποβλήτων ΚΠΤ είναι, εκ πρώτης όψεως, αρκετά αόριστη.Zweitens ist der Begriff „gesellschaftlich vertretbare Gebühren“ für die Entsorgung von RDF-Abfall auf den ersten Blick recht vage.

Übersetzung bestätigt

Η έκθεση αριθ. 8/2002 ασκεί επίσης κριτική στην εξαιρετικά αόριστη και γενική έννοια της υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας και των συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας οι οποίες καταλήγουν, σύμφωνα με το ελεγκτικό συνέδριο του κράτους, σε διαχειριστική ανεπάρκεια.Der Bericht Nr. 8/2002 kritisiert zudem das viel zu vage und allgemeine Konzept des öffentlich-rechtlichen Auftrags und die Verträge über gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen, die nach Einschätzung des Rechnungshofes zu Ineffizienz der Verwaltung einladen.

Übersetzung bestätigt

"Συνεπώς, διαπιστώνεται πλέον ότι δεν επαρκεί ο γενικός και μάλλον αόριστος ισχυρισμός ότι η πολιτική ανταγωνισμού συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε όλες τις περιφέρειες (2η Έκθεση για τη Συνοχή)."Folglich ergibt sich also, dass die allgemeine und doch recht vage Behauptung nicht aus­reicht, dass beispielsweise die Wettbewerbspolitik bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze in sämtlichen Regionen behilf­lich ist (zweiter Kohärenzbericht).

Übersetzung bestätigt

4.5 Η ανακοίνωση είναι επιπλέον εξαιρετικά αόριστη όσον αφορά την τεκμαιρόμενη ύπαρξη μηχανισμών φυσιολογικής ενοποίησης των υποδομών των πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων και των δημόσιων οργανισμών χάρη στο ευρωπαϊκό ανοικτό επιστημονικό νέφος και στις ευρωπαϊκές υποδομές δεδομένων.4.5 Die Mitteilung bleibt auch dort sehr vage, wo sie von Mechanismen einer natürlichen Verflechtung zwischen Hochschulinfrastrukturen, Forschungszentren und öffentlichen Einrichtungen dank der Europäischen Cloud für offene Wissenschaft und der europäischen Dateninfrastruktur ausgeht.

Übersetzung bestätigt

5.2.10 Όσον αφορά ειδικότερα τον τομέα της γεωργίας, η ΕΟΚΕ επιθυμεί να επισημάνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η αναθεωρημένη ΟΕΦ είναι αρκετά αόριστη και ότι τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να απαιτήσουν αποσαφηνίσεις και διαβεβαιώσεις πριν επικυρώσουν την πρόταση αυτή.5.2.10 In Bezug auf die Landwirtschaft warnt der Ausschuss die Europäische Kommission, dass der Richtlinienvorschlag äußerst vage ist und die Mitgliedstaaten vor seiner Annahme Klarstel­lungen und Sicherheiten einfordern könnten.

Übersetzung bestätigt


Synonyme zu αόριστος -η -ο

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αόριστος -η -ο

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αόριστος -η -ο

Noch keine ähnlichen Wörter

Deutsche Synonyme zu αόριστος -η -ο

Noch keine deutschen Synonyme
Griechische Definition zu αόριστος -η -ο

αόριστος ο [aóristos] Ο20α : (γραμμ.) χρόνος του ρήματος που φανερώνει πως εκείνο που σημαίνει το ρήμα έγινε στο παρελθόν: Ενεργητικός / μέσος / παθητικός αόριστος -η -ο. Άσιγμος* / σιγματικός* αόριστος -η -ο.

[λόγ. < ελνστ. ἀόριστος ουσιαστικοπ. αρσ. του αρχ. επιθ. ἀόριστος]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback