{το}  απόσπασμα Subst.  [apospasma]

{der}    Subst.
(159)
{der}    Subst.
(19)
{die}    Subst.
(10)
{der}    Subst.
(1)

Etymologie zu απόσπασμα

απόσπασμα altgriechisch ἀπόσπασμα (κομμάτι που έχει αποκοπεί)


GriechischDeutsch
Επιστολή των ελληνικών αρχών της 29ης Ιουνίου 2007, απόσπασμα από τις παραγράφους 49, 50 και 51.Schreiben der griechischen Behörden vom 29. Juni 2007, Auszug aus Absatz 49, 50 und 51.

Übersetzung bestätigt

Επιστολή των ελληνικών αρχών της 31ης Μαρτίου 2003, απόσπασμα από την απάντηση στην ερώτηση 5.Schreiben der griechischen Behörden vom 31. März 2003, Auszug aus der Erwiderung auf Frage 5.

Übersetzung bestätigt

Ούτε οι ελληνικές αρχές ούτε η ΕΝΑΕ έχουν αμφισβητήσει τα αποσπάσματα εγγράφων που παρατίθενται στην απόφαση για την κίνηση διαδικασίας.Weder die griechischen Behörden noch HSY haben die Auszüge aus den Dokumenten in Zweifel gezogen, die in der Entscheidung über die Verfahrenseinleitung aufgeführt werden.

Übersetzung bestätigt

Επιπλέον, οι εταίροι πρέπει να υποβάλουν στην ΥΠΠ ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά περίπτωση, αποσπάσματα των εντύπων που συνοδεύουν τα προϊόντα και τα οποία εξηγούν στους καταναλωτές τους συνιστώμενους προκαθορισμένους χρόνους υστέρησης για τις ρυθμίσεις διαχείρισης κατανάλωσης.Darüber hinaus reichen die Partner beim US-EPA bzw. der Europäischen Kommission Auszüge aus den Produktunterlagen ein, in denen den Verbrauchern die empfohlenen voreingestellten Wartezeiten für die Stromsparfunktionen erläutert werden.

Übersetzung bestätigt

Αντίγραφο του καταστατικού, απόσπασμα της Επίσημης Εφημερίδας ή ισότιμο έγγραφο,Kopie der Satzung, Auszug aus dem Amtsblatt oder dergleichen;

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu απόσπασμα

απόσπασμα το [apóspazma] : 1.μεμονωμένο τμήμα γραπτού ή προφορικού λόγου: Πολλά έργα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων σώθηκαν μόνο σε αποσπάσματα. Στην ομιλία του ο συγγραφέας διάβασε ένα απόσπασμα από το τελευταίο βιβλίο του. Δημοσιεύτηκε σε λογοτεχνικό περιοδικό ένα εκτενές απόσπασμα από το νέο του μυθιστόρημα. Mεταδόθηκε ένα απόσπασμα από τις εργασίες του συνεδρίου. || απόσπασμα ποινικού μητρώου / ληξιαρχικής πράξεως, ειδικός τύπος πιστοποιητικού. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback