ανωτέρω Verb  [anotero, anwterw]

(3870)
(11)

GriechischDeutsch
Επιπλέον, από τα δεδομένα που προσκόμισε η Sadam προκύπτει, σε συνέχεια της κίνησης της διαδικασίας, ότι αυτή δεν δραστηριοποιείται μόνο στην ιταλική αγορά, αλλά και στην ενδοκοινοτική αγορά (βλέπε σημείο 31 ανωτέρω).Außerdem ergibt sich aus den von Sadam nach Einleitung des Verfahrens vorgelegten Daten, dass das Unternehmen nicht nur auf dem italienischen Markt, sondern auch auf dem innergemeinschaftlichen Markt (siehe Ziffer 31 oben) aktiv ist.

Übersetzung bestätigt

Κατά συνέπεια, άποψη της Επιτροπής είναι ότι οι ανωτέρω στόχοι θα επιτευχθούν εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:Infolgedessen sind nach Ansicht der Kommission die oben genannten Ziele erreicht, wenn folgende Bedingungen erfüllt werden:

Übersetzung bestätigt

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης να χρηματοδοτεί τις συμβάσεις που βρίσκονται στο στάδιο εκτέλεσης και αφορούν άλλες δράσεις εκτός αυτών που αναφέρονται ανωτέρω.Ferner finanziert die Europäische Kommission auch künftig laufende Verträge zur Durchführung anderer als der oben genannten Maßnahmen.

Übersetzung bestätigt

Επειδή το δάνειο αποτελείται από διάφορες δόσεις των οποίων το επιτόκιο εξαρτάται από την ημερομηνία και τη διάρκεια για την οποία αντλήθηκαν για πρώτη φορά κεφάλαια από τα αποθεματικά της Royal Mail (βλ. υποσημείωση 6 ανωτέρω), κάθε δόση έχει διαφορετικό επιτόκιο.Da das Darlehen aus mehreren Tranchen besteht, deren Zinssätze von der Laufzeit und dem Datum abhängen, zu dem die Mittel aus den Rücklagen von Royal Mail in Anspruch genommen wurden (vgl. Fußnote 6 oben), gilt für jede Tranche ein anderer Zinssatz.

Übersetzung bestätigt

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 22 ανωτέρω, η Royal Mail είναι υποχρεωμένη να εγγράφει το μεγάλο συνταξιοδοτικό έλλειμμα στον ισολογισμό της και το βρετανικό δίκαιο για τις συντάξεις την υποχρεώνει να καταρτίσει σχέδιο με τη συναίνεση των διαχειριστών και ειδικότερα να καθορίσει το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα εξαλείψει το έλλειμμα με αντίστοιχες πληρωμές στο ταμείο του συνταξιοδοτικού συστήματος.Wie in Erwägungsgrund 22 oben beschrieben, muss Royal Mail sein erhebliches Rentendefizit in seiner Bilanz ausweisen. Das Rentenrecht des Vereinigten Königreichs sieht vor, dass RM mit den Treuhändern einen Plan und insbesondere einen Zeitraum zur Abdeckung des Defizits durch Zahlungen in den Rentenfonds vereinbaren muss.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
oben
oberhalb
überhalb

Grammatik

Noch keine Grammatik zu ανωτέρω.Griechische Definition zu ανωτέρω

ανωτέρω, επίρρ.

Παραπάνω, περισσότερο:
πάντας άνδρας από δωδεκαετούς και ανωτέρω (Έκθ. χρον. 336).
[αρχ. επίρρ. ανωτέρω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback