ανθίσταμαι Verb  [anthistame, anthistamai]

  Verb
(0)

Etymologie zu ανθίσταμαι

ανθίσταμαι (λόγιο) altgriechisch ἀνθίσταμαι. Συγχρονικά αναλύεται σε (αντ-) ανθ- + ίσταμαι που ήταν δασυνόμενη λέξη (ἵσταμαι)


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Grammatik zu ανθίσταμαι

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ανθίσταμαιανθιστάμεθα
ανθίστασαιανθίστασθε
ανθίσταταιανθίστανται
Imper
fekt
ανθιστάμηνανθιστάμεθα
ανθίστασοανθίστασθε
ανθίστατοανθίσταντο
Aoristαντιστάθηκα, αντέστηναντισταθήκαμε
αντιστάθηκες, αντέστηςαντισταθήκαμε
αντιστάθηκε, αντέστηαντιστάθηκαν, αντισταθήναν(ε), αντέστησαν
Perf
ekt
έχω αντισταθείέχουμε αντισταθεί
έχεις αντισταθείέχετε αντισταθεί
έχει αντισταθείέχουν αντισταθεί
Plu
perf
ekt
είχα αντισταθείείχαμε αντισταθεί
είχες αντισταθείείχατε αντισταθεί
είχε αντισταθείείχαν αντισταθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ανθίσταμαιθα ανθιστάμεθα
θα ανθίστασαιθα ανθίστασθε
θα ανθίσταταιθα ανθίστανται
Fut
ur
θα αντισταθώθα αντισταθούμε
θα αντισταθείςθα αντισταθείτε
θα αντισταθείθα αντισταθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω αντισταθείθα έχουμε αντισταθεί
θα έχεις αντισταθείθα έχετε αντισταθεί
θα έχει αντισταθείθα έχουν αντισταθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να παρίσταμαινα παριστάμεθα
να παρίστασαινα παρίστασθε
να παρίσταταινα παρίστανται
Aoristνα αντισταθώνα αντισταθούμε
να αντισταθείςνα αντισταθείτε
να αντισταθείνα αντισταθούν(ε)
Perfνα έχω αντισταθείνα έχουμε αντισταθεί
να έχεις αντισταθείνα έχετε αντισταθεί
να έχει αντισταθείνα έχουν αντισταθεί
Imper
ativ
Presαντιστάσθε
Aoristαντισταθήσουαντισταθείτε
Part
izip
Presαντιστάμενος
Perf
InfinAoristαντισταθεί

Griechische Definition zu ανθίσταμαι

ανθίσταμαι [anθístame] Ρ (μόνο στον ενεστ.) : (λόγ.) αντιστέκομαι.

[λόγ. < αρχ. ἀνθίσταμαι]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback