ανθίσταμαι  Verb  [anthistame, anthistamai]

Ähnliche Bedeutung wie ανθίσταμαι

Noch keine Synonyme

Grammatik


ΑΝΘΙΣΤΑΜΑΙ
I resist
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ανθίσταμαιανθιστάμεθα
ανθίστασαιανθίστασθε
ανθίσταταιανθίστανται
Imper
fekt
ανθιστάμηνανθιστάμεθα
ανθίστασοανθίστασθε
ανθίστατοανθίσταντο
Aoristαντιστάθηκα, αντέστηναντισταθήκαμε
αντιστάθηκες, αντέστηςαντισταθήκαμε
αντιστάθηκε, αντέστηαντιστάθηκαν, αντισταθήναν(ε), αντέστησαν
Perf
ekt
έχω αντισταθείέχουμε αντισταθεί
έχεις αντισταθείέχετε αντισταθεί
έχει αντισταθείέχουν αντισταθεί
Plu
perf
ekt
είχα αντισταθείείχαμε αντισταθεί
είχες αντισταθείείχατε αντισταθεί
είχε αντισταθείείχαν αντισταθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ανθίσταμαιθα ανθιστάμεθα
θα ανθίστασαιθα ανθίστασθε
θα ανθίσταταιθα ανθίστανται
Fut
ur
θα αντισταθώθα αντισταθούμε
θα αντισταθείςθα αντισταθείτε
θα αντισταθείθα αντισταθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω αντισταθείθα έχουμε αντισταθεί
θα έχεις αντισταθείθα έχετε αντισταθεί
θα έχει αντισταθείθα έχουν αντισταθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να παρίσταμαινα παριστάμεθα
να παρίστασαινα παρίστασθε
να παρίσταταινα παρίστανται
Aoristνα αντισταθώνα αντισταθούμε
να αντισταθείςνα αντισταθείτε
να αντισταθείνα αντισταθούν(ε)
Perfνα έχω αντισταθείνα έχουμε αντισταθεί
να έχεις αντισταθείνα έχετε αντισταθεί
να έχει αντισταθείνα έχουν αντισταθεί
Imper
ativ
Presαντιστάσθε
Aoristαντισταθήσουαντισταθείτε
Part
izip
Presαντιστάμενος
Perf
InfinAoristαντισταθεί
Griechische Definition zu ανθίσταμαι

ανθίσταμαι [anθístame] Ρ (μόνο στον ενεστ.) : (λόγ.) αντιστέκομαι.

[λόγ. < αρχ. ἀνθίσταμαι]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu ανθίσταμαι

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15