αναπτυχθώ    [anaptichtho, anaptyxthw]


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αναπτυχθώ

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αναπτυχθώ

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αναπτυχθώ

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu αναπτυχθώ.ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback