αμφιλεγόμενος -η -ο Adj.  [amfilegomenos -i -o, amfileromenos -i -o, amfilegomenos -h -o]

  Adj.
(4)
  Adj.
(0)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Ωστόσο, σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. όταν έχουν υποβληθεί πολλές νέες πληροφορίες ή όταν ο καθορισμός των ΒΔΤ είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενος), μπορεί να διεξάγεται μια πρόσθετη συνεδρίαση ολομέλειας της ΤΟΕ.In Ausnahmefällen (etwa wenn sehr viele neue Informationen übermittelt worden sind oder die Festlegung der BVT besonders kontrovers verläuft), kann eine weitere TWG-Plenarsitzung erforderlich sein.

Übersetzung bestätigt

Είναι σαφές ότι ένας νόμος της ΕΕ για τα μέσα ενημέρωσης θα ήταν πολύπλοκος, αμφιλεγόμενος και αντιλαϊκός. " ομάδα μου, επομένως, αντιτίθεται σθεναρά στη χρήση του άρθρου 308, το οποίο δεν είναι ούτε απαραίτητο ούτε κατάλληλο.Ein EU-Mediengesetz wäre zweifelsohne kompliziert, kontrovers und unpopulär. Daher spricht sich meine Fraktion nachdrücklich gegen die Anwendung von Artikel 308 aus, was weder notwendig noch geeignet ist.

Übersetzung bestätigt

Ο πολιτικός λόγος πρέπει να προστατεύεται, ειδικά όταν είναι αμφιλεγόμενος.Politische Rede muss geschützt werden, vor allem, wenn sie kontrovers ist.

Übersetzung bestätigt

Ο όρος «απόδειξη» χρησιμοποιείται για να δηλώσει κάτι πιο οριστικό και μπορεί επίσης να θεωρηθεί αμφιλεγόμενος από τους ερευνητές και τους επιστήμονες των οποίων συνεχές καθήκον είναι να εξετάζουν και να διερευνούν.Der Begriff "bevis" (Beweis/Beleg) wird üblicherweise als etwas endgültiges verstanden und kann auch als kontrovers in Wissenschaft und Forschung angesehen werden, deren Aufgabe darin besteht, zu prüfen und in Frage zu stellen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • αμφιλεγόμενος (maskulin)
  • αμφιλεγόμενη (feminin)
  • αμφιλεγόμενο (neutrum)


Griechische Definition zu αμφιλεγόμενος -η -ο

αμφιλεγόμενος -η -ο [amfileγómenos] : που επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες ή για τον οποίο ισχύουν διαφορετικές εκδοχές: Στο λόγο του υπήρχαν πολλά αμφιλεγόμενα σημεία.

[λόγ. επίθ. < ελνστ. τά ἀμφιλεγόμενα, ουδ. πληθ. μπε. του αρχ. ἀμφιλέγω `αμφιβάλλω΄]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback