αδιαφορώ Verb  [adiaforo, athiaforo, adiaforw]

(0)
(0)
(0)

Etymologie zu αδιαφορώ

αδιαφορώ Koine-Griechisch ἀδιαφορῶ ἀ- (α-) + διά (δια-) + φορ- φέρω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
απαξιώ
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu αδιαφορώ

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
αδιαφορώαδιαφορούμε
αδιαφορείςαδιαφορείτε
αδιαφορείαδιαφορούν(ε)
Imper
fekt
αδιαφορούσααδιαφορούσαμε
αδιαφορούσεςαδιαφορούσατε
αδιαφορούσεαδιαφορούσαν(ε)
Aoristαδιαφόρησααδιαφορήσαμε
αδιαφόρησεςαδιαφορήσατε
αδιαφόρησεαδιαφόρησαν, αδιαφορήσαν(ε)
Perf
ekt
έχω αδιαφορήσειέχουμε αδιαφορήσει
έχεις αδιαφορήσειέχετε αδιαφορήσει
έχει αδιαφορήσειέχουν αδιαφορήσει
Plu
perf
ekt
είχα αδιαφορήσειείχαμε αδιαφορήσει
είχες αδιαφορήσειείχατε αδιαφορήσει
είχε αδιαφορήσειείχαν αδιαφορήσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα αδιαφορώθα αδιαφορούμε
θα αδιαφορείςθα αδιαφορείτε
θα αδιαφορείθα αδιαφορούν(ε)
Fut
ur
θα αδιαφορήσωθα αδιαφορήσουμε
θα αδιαφορήσειςθα αδιαφορήσετε
θα αδιαφορήσειθα αδιαφορήσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω αδιαφορήσειθα έχουμε αδιαφορήσει
θα έχεις αδιαφορήσειθα έχετε αδιαφορήσει
θα έχει αδιαφορήσειθα έχουν αδιαφορήσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να αδιαφορώνα αδιαφορούμε
να αδιαφορείςνα αδιαφορείτε
να αδιαφορείνα αδιαφορούν(ε)
Aoristνα αδιαφορήσωνα αδιαφορήσουμε, να αδιαφορήσομε
να αδιαφορήσειςνα αδιαφορήσετε
να αδιαφορήσεινα αδιαφορήσουν(ε)
Perfνα έχω αδιαφορήσεινα έχουμε αδιαφορήσει
να έχεις αδιαφορήσεινα έχετε αδιαφορήσει
να έχει αδιαφορήσεινα έχουν αδιαφορήσει
Imper
ativ
Presαδιαφορείτε
Aoristαδιαφόρησεαδιαφορήστε, αδιαφορήσετε
Part
izip
Presαδιαφορώντας
Perfέχοντας αδιαφορήσει
InfinAoristαδιαφορήσειGriechische Definition zu αδιαφορώ

αδιαφορώ [aδiaforó] .9α : δεν ενδιαφέρομαι, δε δείχνω ενδιαφέρον για κτ., είμαι αδιάφορος: αδιαφορώ για την πολιτική / για τον αθλητισμό. Aδιαφορεί για τα μαθήματά του. || δε δίνω σημασία: αδιαφορώ αν σου κακοφανεί / αν συμφωνεί ή όχι. αδιαφορώ για τις συνέπειες / για το αποτέλεσμα / για την τύχη κάποιου. Aδιαφορώντας για τα έξοδα / για τις συνέπειες. Aδιαφορεί για τα παιδιά του, δε νοιάζεται. Zήτησα τη βοήθειά του αλλά αυτός αδιαφόρησε.

[λόγ. < ελνστ. ἀδιαφορῶ]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback