{ο}  αγοραστής Subst.  [agorastis, arorastis, agorasths]

{der}    Subst.
(1032)
{der}    Subst.
(92)

Etymologie zu αγοραστής

αγοραστής spätgriechisch ἀγοραστής


GriechischDeutsch
Εντούτοις, λόγω της στενής σχέσης μεταξύ αυτών των συναλλαγών και της κοινοποιηθείσας επένδυσης, η Επιτροπή κρίνει αναγκαίο να προβεί σε εξέταση των όρων υπό τους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι εν λόγω συναλλαγές και με τον τρόπο αυτό να λάβει υπόψη το γεγονός ότι οι εκθέσεις Deloitte βασίστηκαν, μέχρις ενός σημείου, σε πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τη διοίκηση της Ahoy Rotterdam N.V., η οποία, υπό την ιδιότητά της ως αγοραστής/μισθωτής, ευρίσκετο σε σύγκρουση συμφερόντων.Angesichts des engen Zusammenhangs zwischen diesen Transaktionen und der angemeldeten Investition hielt die Kommission eine Prüfung der Bedingungen dieser Transaktionen für erforderlich; dabei trug sie der Tatsache Rechnung, dass die Gutachten von Deloitte bis zu einem gewissen Grad auf den Informationen der Geschäftsführung der Ahoy’ Rotterdam N.V. basierten, für die als potenzieller Käufer/Mieter ein Interessenskonflikt bestand.

Übersetzung bestätigt

Όσον αφορά την τιμή των μετοχών της Ahoy Rotterdam N.V. και το ύψος του μισθώματος του συγκροτήματος Ahoy, οι Mojo και Music Dome ισχυρίζονται ότι έχουν υποτιμηθεί λόγω της σύγκρουσης συμφερόντων στην οποία ευρίσκετο η διοίκηση ως ενδεχόμενος αγοραστής κατά την υποβολή των στοιχείων στην Deloitte.Zum Preis der Aktien der Ahoy’ Rotterdam N.V. und zur Höhe der Miete des Ahoy’-Komplexes führen Mojo und Music Dome aus, dass der Interessenskonflikt von Geschäftsführung und potenziellem Käufer in Bezug auf an Deloitte zu übermittelnde Daten zu einer zu niedrigen Bewertung der Aktien der Ahoy’ Rotterdam N.V. geführt habe.

Übersetzung bestätigt

Εξάλλου, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι οι εκθέσεις αξιολόγησης της Deloitte, επί των οποίων στηρίχτηκαν οι συναλλαγές, είχαν και οι ίδιες, μέχρις ενός σημείου, βάση σε πληροφορίες που είχαν παρασχεθεί από την Ahoy Rotterdam N.V., η οποία ως ενδεχόμενος αγοραστής και μισθωτής ευρίσκετο ενώπιον σύγκρουσης συμφερόντων.Dabei trug die Kommission auch der Tatsache Rechnung, dass die Gutachten von Deloitte, auf denen die Rechtsgeschäfte beruhten, bis zu einem gewissen Grad auf den von der Geschäftsführung der Ahoy’ Rotterdam N.V. bereitgestellten Informationen beruhten, für die als potenzieller Käufer/Mieter ein Interessenskonflikt bestand.

Übersetzung bestätigt

Επιπλέον, δεδομένου ότι οι οικονομικοί όροι έχουν γίνει πολύ ευνοϊκότεροι για τους αγοραστές, η CFF διερωτάται αν τηρήθηκε η αρχή της ίσης μεταχείρισης των επενδυτών που θα έπρεπε να διέπει την όλη διαδικασία.Da sich zudem die finanziellen Bedingungen für die Käufer im positiven Sinne entwickelt hätten, wirft CFF die Frage nach dem Grundsatz der Gleichbehandlung der Investoren auf, der für den gesamte Vorgang hätte gelten müssen.

Übersetzung bestätigt

Το άρθρο αυτό, και ιδίως το σημείο 8.2.2.(δ), αναφέρει ότι το Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι ο αγοραστής δεν θα υποστεί οποιαδήποτε ζημία σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση των Ελληνικών Ναυπηγείων.Dieser Artikel — und insbesondere die Randnummer 8.2.2.(d) — erwähnt, dass der griechische Staat die Verpflichtung übernimmt, dass der Käufer in Bezug auf die Privatisierung der Hellenic Shipyards keinen Verlust erleidet.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu αγοραστής

αγοραστής ο [aγorastís] : αυτός που αγόρασε ή που ενδιαφέρεται να αγοράσει κτ. ANT πωλητής: Συμβόλαιο / συμφωνία μεταξύ αγοραστή και πωλητή. Tο βιβλίο αυτό μάταια περιμένει αγοραστή. Δε φάνηκε ακόμα κανένας αγοραστής για το σπίτι.

[ελνστ. ἀγοραστής, αρχ. σημ.: `δούλος επιφορτισμένος με τα ψώνια΄· λόγ. αγορα σ(τής) -τρια]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback