ίδιος Adj.  [idios, ithios]

  Adj.
(166)
  Adj.
(19)
  Adj.
(5)
(0)

Etymologie zu ίδιος

ίδιος altgriechisch ἴδιος


GriechischDeutsch
Για τον σκοπό του σημείου η), τύπος αεροπλάνου ή παραλλαγή τύπου αεροπλάνου θεωρείται ο ίδιος τύπος/η ίδια παραλλαγή αεροπλάνου εφόσον ο συγκεκριμένος τύπος/η συγκεκριμένη παραλλαγή έχει το ίδιο ή παρόμοιο:Für die Zwecke von Buchstabe h gilt ein Flugzeugmuster oder die Baureihe eines Flugzeugs als gleiches Muster/gleiche Baureihe, wenn dieses/diese gleich oder ähnlich ist in Bezug auf:

Übersetzung bestätigt

Οι διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις οι πληρωτέες από τη γενική κυβέρνηση στον προϋπολογισμό της ΕΕ εκ των οποίων ο τέταρτος ίδιος πόρος της ΕΕ [1B.6] ισούνται με τον τέταρτο ίδιο πόρο με βάση το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) (ΕΣΛ 95 παράγραφος 4 138) που καταγράφεται ως διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.75) στους πόρους του S.212 και στις χρήσεις του S.13.Die übrigen laufenden Transfers des Staates an den EU-Haushalt, davon: Zahlungen im Rahmen der vierten Eigenmittelquelle [1B.6] sind gleich den Zahlungen im Rahmen der auf dem Bruttosozialprodukt basierenden vierten Eigenmittelquelle (ESVG 95 Absatz 4 138), die als übrige laufende Transfers (D.75) unter dem Aufkommen von S.212 und der Verwendung von S.13 ausgewiesen ist.

Übersetzung bestätigt

Ο αριθμός αναφοράς είναι ο ίδιος σε όλες τις συσκευασίες ενός φορτίου.Diese Bezugsnummer muss für alle Packstücke ein und derselben Partie gleich sein.

Übersetzung bestätigt

Όσον αφορά τις παραδόσεις αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας τα οποία εισήγαγε ο ίδιος ο υποκείμενος στον φόρο μεταπωλητής, η τιμή αγοράς που θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό του περιθωρίου κέρδους ισούται με τη βάση επιβολής του φόρου κατά την εισαγωγή, η οποία καθορίζεται με βάση τα άρθρα 85 έως 89, προσαυξημένη με τον οφειλόμενο ή καταβληθέντα κατά την εισαγωγή ΦΠΑ.Bei der Lieferung von Kunstgegenständen, Sammlungsstücken oder Antiquitäten, die der steuerpflichtige Wiederverkäufer selbst eingeführt hat, ist der für die Berechnung der Differenz zugrunde zu legende Einkaufspreis gleich der gemäß den Artikeln 85 bis 89 ermittelten Steuerbemessungsgrundlage bei der Einfuhr zuzüglich der für die Einfuhr geschuldeten oder entrichteten Mehrwertsteuer.

Übersetzung bestätigt

Ο επιπολασμός αυτών των ασθενειών των υδρόβιων ζώων δεν είναι ίδιος σε όλη την Κοινότητα.Wassertierkrankheiten sind nicht überall in der Gemeinschaft gleich prävalent.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu ίδιος.Griechische Definition zu ίδιος

ίδιος, επίθ.

Α´ (Αντων.) αυτός ο ίδιος, ακριβώς ο ίδιος:
(Ερωφ. Γ´ 272
εθάμπωνε τον ίδιο ήλιο (Πανώρ. Α´ 314).
Β´ Επίθ.
1) Που ανήκει σε κάπ., που είναι κτήμα κάπ.:
προς την ιδίαν σύζυγον (Διγ. Z 703
έχων ίδιον κάστρον (Έκθ. χρον. 8212).
2) Όμοιος:
τον ίδιο λογισμό έχω κι εγώ (Πανώρ. Δ´ 87).
3) Γνήσιος, πραγματικός:
σα να ’σουν ίδιο ντου παιδί (Πανώρ. Αφ. 38).
Γ´ (Ουσ.) οικείος, σύντροφος, φίλος:
ίδιος εδικός μου (Κορων., Μπούας 36· Χρον. Μορ. H 2500).
Το ουδ. ως ουσ. =
1) (Εν.)
α) χαρακτηριστικό γνώρισμα:
Της σάρκας έναι το λοιπόν ίδιον της ν’ αποθαίνει (Φαλιέρ., Ρίμ. 55
β) κτήμα, ιδιοκτησία:
ο καθείς το ίδιον του … Να έχει να το νέμεται κι άλλος να μην του ’γγίζει (Κορων., Μπούας 66
γ) φρ. στο ίδιο στέκω = παραμένω σταθερός:
(Τζάνε, Κρ. πόλ. 39023).
2) (Πληθ.) σπίτι, πατρίδα:
πορεύεται εις τα ίδια του, υπάγει στους γονείς του (Φλώρ. 1833).
[αρχ. επίθ. ίδιος. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback