έστω Adv.  [esto, estw]

(5409)
(0)

GriechischDeutsch
Αν το ακαθάριστο κέρδος υπερβεί το κατώτατο όριο των 16,5 εκατ. ευρώ, το μίσθωμα που θα καταβληθεί στον δήμο θα αυξηθεί αντίστοιχα, έστω και με σταδιακή μείωση [28], μέχρις ότου τα ακαθάριστα κέρδη του φορέα εκμετάλλευσης φθάσουν το ποσό των 25 εκατ. ευρώ.Wenn die Bruttomarge den Schwellenwert von 16,5 Mio. EUR überschreitet, nimmt der Mietzuschlag für die Stadt — wenn auch degressiv — erheblich zu [28], bis der Betreiber eine Bruttomarge von 25 Mio. EUR erreicht hat.

Übersetzung bestätigt

Η Επιτροπή αποδέχεται, εξάλλου, το επιχείρημα ότι έστω και μια περιορισμένη υπηρεσία με αφετηρία τη Νίκαια εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για τη θέση της επιχείρησης στο σύνολο της εξεταζόμενης αγοράς.Die Kommission akzeptiert übrigens das Argument, wonach eine — wenn auch eingeschränkte — Präsenz am Abfahrthafen Nizza für die Positionierung des Unternehmens auf dem Gesamtmarkt notwendig sei.

Übersetzung bestätigt

Ο διαχειριστής ενός νομικού προσώπου μπορεί να κριθεί υπεύθυνος, βάσει του άρθρου L.624-3 του εμπορικού κώδικα, ακόμη και αν το διαχειριστικό λάθος που διέπραξε είναι μία μόνο από τις αιτίες της ανεπάρκειας ενεργητικού και μπορεί να καταδικαστεί να καλύψει το σύνολο ή μέρος των κοινωνικών οφειλών, έστω και αν μόνο ένα μέρος αυτών των οφειλών είναι αποτέλεσμα του δικού του σφάλματος.Auf der Grundlage von Artikel L. 624-3 Code de Commerce kann der Geschäftsführer einer juristischen Person auch dann für haftbar erklärt werden, wenn der Geschäftsführungsfehler, den er begangen hat, nur eine der Ursachen für die Kapitalunterdeckung ist, und auch dann zur Tragung der gesamten oder eines Teils der sozialen Verbindlichkeiten verurteilt werden, wenn nur ein Teil davon durch seinen Fehler verursacht wurde.

Übersetzung bestätigt

Ο κοινοτικός δικαστής έκρινε επίσης ότι ένας ιδιώτης επενδυτής που εφαρμόζει σφαιρικά ή σε συγκεκριμένο τομέα μια διαρθρωτική πολιτική στηριζόμενη σε προοπτικές μακροπρόθεσμης αποδοτικότητας, δεν μπορεί λογικά να αποφασίσει, μετά από σειρά ετών με συνεχείς ζημίες, να προβεί σε εισφορά κεφαλαίου η οποία όχι μόνον αποδεικνύεται από οικονομική άποψη περισσότερο ζημιογόνα από την εκποίηση του ενεργητικού, αλλά επιπλέον συνδέεται και με την πώληση της επιχείρησης, γεγονός που αφαιρεί κάθε προοπτική, έστω και μελλοντική, ύπαρξης κέρδους.Das Gemeinschaftsgericht hat auch festgestellt, dass es sich ein privater Investor, der eine von langfristigen Rentabilitätsgesichtspunkten geleitete umfassende oder sektorale Strukturpolitik verfolgt, vernünftigerweise nicht erlauben kann, nach Jahren ununterbrochener Verluste eine Kapitalzuführung vorzunehmen, die sich wirtschaftlich nicht nur kostspieliger als eine Liquidation der Aktiva erweist, sondern auch noch im Zusammenhang mit dem Verkauf des Unternehmens steht, was ihm selbst längerfristig jede Gewinnaussicht nimmt.

Übersetzung bestätigt

Οι γαλλικές αρχές θεωρούν ότι, ακόμη και αν το ποσό αυτό κοινοποιήθηκε ως ενίσχυση αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο μιας γενικής χρηματοδότησης, η Επιτροπή δεν δεσμεύεται από τους χαρακτηρισμούς που υιοθετούν τα κράτη μέλη, αλλά αντίθετα οφείλει να αποφασίζει εκ νέου, κατά περίπτωση, ότι ένα μέτρο δεν συνιστά κρατική ενίσχυση ή, αντίστροφα, ότι συνιστά κρατική ενίσχυση, έστω και αν το οικείο κράτος μέλος το έχει παρουσιάσει ως διαφορετικό.Nach Ansicht der französischen Behörden ist die Kommission, auch wenn dieser Betrag im Rahmen einer umfassenden Kapitalzuführung als Umstrukturierungsbeihilfe angemeldet worden sei, nicht an die Einstufungen der Mitgliedstaaten gebunden. Ihr komme es im Gegenteil zu, eine Maßnahme gegebenenfalls nicht als staatliche Beihilfe anzusehen oder im Gegenteil eine staatliche Maßnahme als Beihilfe zu betrachten, obwohl sie vom betreffenden Mitgliedstaat nicht als solche angemeldet worden sei.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu έστω.Griechische Definition zu έστω

έστω [ésto] : I.επίρρ.· δηλώνει: 1. την παραχώρηση, τη συγκατάθεση του ομιλητή, ώστε να συμβεί, να ισχύσει το ελάχιστο που εκφράζει αυτό που ακολουθεί. α. έστω και, ας είναι και, τουλάχιστον, μακάρι: έστω και για λίγο. έστω και για μια στιγμή. έστω και τώρα, ακόμη και τώρα. έστω και ένας ας βοηθούσε, τουλάχιστον ένας. έστω και τόσα. β. έστω και ειδική πρόταση συνήθ. με το ότι· ας πούμε, ας υποθέσουμε ότι συμφωνώ: έστω ότι δέχομαι· μετά τι πρέπει να κάνουμε; έστω ότι λες αλήθεια. 2. αοριστία, απουσία συγκεκριμένης προτίμησης: έστω (ότι έχουμε) το τετράπλευρο ABΓΔ. έστω οι αριθμοί 4, 5, 8. II. σύνδεσμος· εισάγει δευτερεύουσα παραχωρητική πρόταση, για να δηλώσει παραχώρηση προς κτ. υποθετικό ή ενδεχόμενο: Ήταν αποφασισμένος να βοηθήσει, έστω κι αν δεν το άξιζε, κι ας μην το άξιζε, αδιάφορο αν θα το άξιζε.

[λόγ. < αρχ. ἔστω `να είναι, ας είναι΄, γ' πρόσ. προστ. του ρ. εἰμί: I1β: ελνστ. σημ.· I2: σημδ. γαλλ. soit· I1α: & απόδ. του γαλλ. fût-il· II: με βάση τη σημ. I1]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback