άνευ   [anev, aney]

(771)

GriechischDeutsch
Εάν δεν αποδεχθεί το λειτούργημα ή αξίωμα, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα επαναφοράς στη θέση που κατείχε, με τους ίδιους όρους μισθού και αρχαιότητας όπως κατά την ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε άδεια άνευ αποδοχών.Nimmt der Beschäftigte das Amt oder das Mandat nicht an, so hat er Anspruch auf eine Wiedereinsetzung in seine Planstelle zu denselben Bedingungen hinsichtlich Gehalt und Dienstalter wie denen, die er zum Zeitpunkt seiner Beurlaubung ohne Zahlung von Dienstbezügen genoss.

Übersetzung bestätigt

Κατά τη διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών διακόπτεται η συνέχεια της αρχαιότητας.Für die Zeit, in der der Beschäftigte ohne Dienstbezüge beurlaubt war, wird kein Dienstalter angerechnet.

Übersetzung bestätigt

Κατά την πρακτική της αγοράς, στο πλαίσιο του ιδιωτικού δανεισμού, καταβάλλεται προμήθεια αδράνειας μόνον όταν ο δανειστής έχει λάβει όλες τις απαραίτητες εσωτερικές εγκρίσεις, και τα χρήματα καθίστανται επίσημα (και άνευ όρων) διαθέσιμα στον δανειολήπτη.Gängige Praxis in der Privatwirtschaft ist es in solchen Fällen, dass eine Bereitstellungsprovision erst fällig wird, wenn der Kreditgeber alle erforderlichen internen Genehmigungen eingeholt hat, so dass die Mittel dem Kreditnehmer formell (und ohne weitere Bedingungen) zur Verfügung gestellt werden.

Übersetzung bestätigt

Από την άλλη πλευρά, ο προσωρινός μηχανισμός δεν αφορά τα μέτρα ενισχύσεων που έχουν ήδη χορηγηθεί οριστικά και άνευ όρων για ορισμένο ποσό πριν από την προσχώρηση.Andererseits erfüllt der Übergangsmechanismus keinerlei Zweck in Bezug auf Beihilfen, die schon vor dem Beitritt abschließend und ohne Vorbehalte in einer bestimmten Höhe bewilligt wurden.

Übersetzung bestätigt

Η οικονομική δέσμευση του κράτους βάσει των συμβάσεων δεν είχε περιοριστεί σε ανώτατο όριο, δηλαδή σε ένα μέγιστο ποσό, πριν από την προσχώρηση, ούτε χορηγήθηκε οριστικά και άνευ όρων ενίσχυση σε παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συγκεκριμένου ποσού πριν από την προσχώρηση.Die maximale finanzielle Beteiligung des Staates ist in den PPA vor dem Beitritt nicht bis zum Höchstbetrag festgelegt worden. Auch wurde den Erzeugern die Beihilfe vor diesem Tag nicht endgültig und nicht ohne Bedingungen in einer bestimmten Höhe gewährt.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu άνευ.Griechische Definition zu άνευ

άνευ [ánef] πρόθ. : (λόγ.) σε στερεότυπες εκφορές με γενική· χωρίς, δίχως: Yπουργός άνευ χαρτοφυλακίου*. Παραδόθηκαν άνευ όρων. H άνευ όρων ένταξη. (έκφρ.) άνευ προηγουμένου*. άνευ λόγου* (και αιτίας). άνευ αποδοχών*. (απαρχ.) εκ των ων ουκ άνευ, για κτ. εντελώς απαραίτητο. || (προφ.) με επιρρηματική χρήση· χωρίς: Ο καφές σου με ζάχαρη ή άνευ; Θα πάρει άδεια μετ΄ αποδοχών ή άνευ;

[λόγ. < αρχ. ἄνευ]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback