Ιράν Adj.  [Iran]

{der}    Subst.
(4832)

GriechischDeutsch
Sanaee St., Νήσος Kish, Ιράν.Sanaee St., Kish Island, Iran

Übersetzung bestätigt

Η Hong Kong Electronics έχει διευκολύνει τη μεταφορά χρημάτων από το Ιράν προς τη ΛΔΚ εξ ονόματος της KOMID.Hongkong Electronics hat Geldbewegungen aus dem Iran in die DVRK im Namen der KOMID begünstigt.

Übersetzung bestätigt

Θυγατρικές και υποκαταστήματα, οσάκις δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18 του παρόντος κανονισμού, των χρηματοοικονομικών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών των εγκατεστημένων στο Ιράν και χρηματοοικονομικοί και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μη εγκατεστημένοι στο Ιράν και μη υπαγόμενοι στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18, οι οποίοι ωστόσο τελούν υπό τον έλεγχο προσώπων και φορέων εγκατεστημένων στο Ιράν όπως ορίζονται στο άρθρο 11α παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) [2]Nicht in den Anwendungbereich des Artikels 18 fallende Zweigstellen und Tochterunternehmen von Kreditund Finanzinstituten mit Sitz in Iran sowie von Finanzinstituten, die weder in Iran ansässig sind noch in den Anwendungsbereich des Artikels 18 fallen, aber von Personen oder Einrichtungen mit Sitz in Iran kontrolliert werden, nach Artikel 11a Absatz 2 Buchstaben c und d [2]

Übersetzung bestätigt

Θυγατρικές και υποκαταστήματα, οσάκις υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18, των χρηματοοικονομικών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών των εγκατεστημένων στο Ιράν όπως ορίζονται στο άρθρο 11α παράγραφος 2 στοιχείο β) [1]In den Anwendungsbereich des Artikels 18 fallende Zweigstellen und Tochterunternehmen von Kreditund Finanzinstituten mit Sitz in Iran nach Artikel 11a Absatz 2 Buchstabe b [1]

Übersetzung bestätigt

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στο Ιράν, περιλαμβανομένης της Ιρανικής Κυβερνήσεως,einer anderen Person, Organisation oder Einrichtung in Iran, einschließlich der iranischen Regierung,

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Grammatik

Noch keine Grammatik zu Ιράν.Singular 1Singular 2

Plural

Nominativder Iran(das) Iran

Genitivdes Iran
des Irans
(des Iran)
(des Irans)

Irans

Dativdem Iran(dem) Iran

Akkusativden Iran(den) Iran
Griechische Definition zu Ιράν

ιρανικός -ή -ό [iranikós] : που ανήκει ή αναφέρεται στο Iράν ή στους Iρανούς· (πρβ. περσικός): H ιρανική επανάσταση του 1979. || (ειδ.) ιρανικές γλώσσες, κλάδος της ινδοευρωπαϊκής ομογλωσσίας στον οποίο ανήκουν η ζενδική, η αρχαία και νεότερη περσική, η αφγανική και άλλες γλώσσες της περιοχής.

[λόγ. Iράν -ικός < γαλλ. Iran < περσ. īrān]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback