Αρετό  

  • führen
    upvotedownvote
  • Tugend
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Με την έννοια της λέξης αρετή, εννοούμε την ηθική αριστεία. Ο Όμηρος εφαρμόζει τον όρο αδιάκριτα για τους Έλληνες και Τρώες ήρωες, θεμελιωμένο στον ηρωικό ...

... Ερωτόκριτο, που στο έργο αναφέρεται μόνο ως Ρωτόκριτος ή Ρώκριτος, και την Αρετούσα, και γύρω από αυτό περιστρέφονται και άλλα θέματα όπως η τιμή, η φιλία ...

... συλλογή των Ηθικών. Σε αυτή, ο Πλούταρχος εξετάζει το ερώτημα κατά πόσο η αρετή είναι δυνατόν να διδαχθεί. Το ίδιο θέμα αναλύεται και στον πλατωνικό διάλογο ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

Areto


Deutsche Synonyme zu: Αρετό

verwalten administrieren führen dirigieren leiten regieren lotsen navigieren schleusen geleiten bugsieren manövrieren lenken vorangehen die erste Geige spielen den Ton angeben führend sein sagen, wo es langgeht (den) Takt vorgeben dominieren kontrollieren (die) Kontrolle haben (über) (die) Kontrolle behalten (über) (der) Chef von't Janze sein was zu sagen haben das Sagen haben das Heft in der Hand halten das Heft in der Hand haben die Richtschnur vorgeben steuern (die) Weichen stellen in Führung liegen die Nase vorn haben führend sein (in/bei) ganz vorne sein an der Spitze liegen das Feld hinter sich lassen (jemandem) weit voraus sein vorne liegen vorn liegen vorrätig haben im Sortiment haben im Angebot haben (bei uns) zu bekommen sein (etwas) bekommen Sie (bei uns) im Programm haben liefern (können) verkaufen (können) (jemandem) anbieten können vorstehen die Fäden in der Hand haben die Leitung innehaben den Vorsitz führen vorsitzen Arete Güte Tugend Tugendhaftigkeit Vortrefflichkeit

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15