μονήρη  

  • einsam
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... καρβενίων είναι οι απλέτες και τριπλέτες. Τα καρβένια απλέτες περιέχουν μονήρη ζεύγη ηλεκτρονίων και αντιπαράλληλο σπιν (spin). Στη γλώσσα της θεωρίας ...

... αριθμός). Στη συζυγία και στον αριθμό των ηλεκτρονίων μετρούν και τυχόν μονήρη ζεύγη, από ετεροάτομα που μετέχουν στο δακτύλιο. Στις αρωματικές ενώσεις ...

... χημεία, είναι επίσης πιθανό ότι τα ηλεκτρόνια μπορεί να υπάρχουν και ως μονήρη ηλεκτρόνια (δηλαδή αζευγάρωτα ηλεκτρόνια). Στην περίπτωση τής μεταλλικής ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

moniri, monhrh

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15