δικαστήριον  

  • Gericht
  • der Gerichte

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Θαλάσσιον Δικαστήριον κατά την πρώτην Καποδιστριακήν περίοδον 1828-1829. Μέρος Α΄: Η δίωξις της πειρατείας. Μέρος Β΄: Το Θαλάσσιον Δικαστήριον. Το 1975 ...

... Αδαμαντίου Ανδρουτσόπουλου 1973 στις 26 Νοεμβρίου 1973 ανακοίνωσε ότι «καταργούνται το Συνταγματικόν Δικαστήριον, το ΑΣΔΥ, και αι Περιφερειακαί διοικήσεις». ...

... παραχώρησε στις 26 Νοεμβρίου 1973 ότι καταργούνται το ΑΣΔΥ, το Συνταγματικόν Δικαστήριον, αι Περιφερειακαί Διοικήσεις, και ότι η χώρα θα οδηγηθή εις εκλογάς όταν ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dikastirion, thikastirion, dikasthrion

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15