ωχριώ Verb  [ochrio, wxriw]

(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu ωχριώ

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ωχριώωχριούμε
ωχριάςωχριάτε
ωχριάωχριούν(ε)
Imper
fekt
ωχριούσαωχριούσαμε
ωχριούσεςωχριούσατε
ωχριούσεωχριούσαν(ε)
Aoristωχρίασαωχριάσαμε
ωχρίασεςωχριάσατε
ωχρίασεωχρίασαν, ωχριάσανε
Perf
ekt
έχω ωχριάσειέχουμε ωχριάσει
έχεις ωχριάσειέχετε ωχριάσει
έχει ωχριάσειέχουν ωχριάσει
Plu
perf
ekt
είχα ωχριάσειείχαμε ωχριάσει
είχες ωχριάσειείχατε ωχριάσει
είχε ωχριάσειείχαν ωχριάσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ωχριώθα ωχριούμε
θα ωχριάςθα ωχριάτε
θα ωχριάθα ωχριούν(ε)
Fut
ur
θα ωχριάσωθα ωχριάσουμε, θα ωχριάσομε
θα ωχριάσειςθα ωχριάσετε
θα ωχριάσειθα ωχριάσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω ωχριάσειθα έχουμε ωχριάσει
θα έχεις ωχριάσειθα έχετε ωχριάσει
θα έχει ωχριάσειθα έχουν ωχριάσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να ωχριώνα ωχριούμε
να ωχριάςνα ωχριάτε
να ωχριάνα ωχριούν(ε)
Aoristνα ωχριάσωνα ωχριάσουμε, να ωχριάσομε
να ωχριάσειςνα ωχριάσετε
να ωχριάσεινα ωχριάσουν(ε)
Perfνα έχω ωχριάσεινα έχουμε ωχριάσει
να έχεις ωχριάσεινα έχετε ωχριάσει
να έχει ωχριάσεινα έχουν ωχριάσει
Imper
ativ
Presωχριάτε
Aoristωχρίασεωχριάστε, ωχριάσετε
Part
izip
Presωχριώντας
Perfέχοντας ωχριάσει
InfinAoristωχριάσειGriechische Definition zu ωχριώ

ωχριώ [oxrió] .4α : 1. γίνομαι ωχρός, χλωμός, χλωμιάζω, εξαιτίας ενός έντονου συναισθήματος ντροπής ή φόβου: ωχριώ από φόβο / από ντροπή. Πώς μπορεί να λέει τέτοια ψέματα και να μην ωχριά από ντροπή; [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback