{η}  ωκεανογραφία Subst.  [okeanografia, okeanorrafia, wkeanografia]

{die}    Subst.
(11)

Etymologie zu ωκεανογραφία

ωκεανογραφία ωκεανογράφος


GriechischDeutsch
Ορισμοί φαινομένων που παρατηρούνται στη μετεωρολογία και στην ωκεανογραφία.Definitionen von in der Meteorologie und Ozeanografie beobachteten Erscheinungen.

Übersetzung bestätigt

Καθιερωμένες ονομασίες κλίματος και πρόβλεψης (CFStandardNamesValue) Ορισμοί φαινομένων που παρατηρούνται στη μετεωρολογία και στην ωκεανογραφία, όπως καθορίζονται στην ενότητα 4.5 του παρόντος παραρτήματος. Ονομασία παραμέτρου στοιχείου προφίλ (ProfileElementParameterNameValue):Standardbezeichnungen für Klimaund Wetterprognosen (CFStandardNamesValue): Definitionen von in der Meteorologie und Ozeanografie beobachteten Erscheinungen, wie in Abschnitt 4.5 dieses Anhangs definiert.

Übersetzung bestätigt

Ορισμοί φαινομένων που παρατηρούνται στην ωκεανογραφία, όπως καθορίζονται στην ενότητα 14.2.1 του παραρτήματος IV.Verwendung des BODC-Parameters P01 Definitionen von in der Ozeanografie beobachteten Erscheinungen gemäß Anhang IV Abschnitt 14.2.1.1.

Übersetzung bestätigt

Ορισμοί φαινομένων που παρατηρούνται στην ωκεανογραφία.Definitionen von in der Ozeanografie beobachteten Erscheinungen.

Übersetzung bestätigt

Αυτές οδήγησαν σε βελτιώσεις στην ωκεανογραφία και στις μετεωρολογικές προβλέψεις χάρη στη χρησιμοποίηση των δεδομένων για τη δημιουργία μοντέλων.Diese führten durch Weiterverwendung der Daten für die Modellbildung zu Verbesserungen in der Ozeanografie und bei den Wettervorhersagen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Meeresforschung
OzeanografieGriechische Definition zu ωκεανογραφία

ωκεανογραφία η [okeanoγrafía] : η επιστήμη που περιγράφει και μελετά τις θάλασσες και τη διαμόρφωση του βυθού τους: Iνστιτούτο Ωκεανογραφίας.

[λόγ. < γαλλ. océanographie < océan < αρχ. Ὠκεαν(ός) -ο- + -graphie = -γραφία]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback