{η}  ψύξη Subst.  [psiksi, psyksh]

{die}    Subst.
(328)
(0)

Etymologie zu ψύξη

ψύξη αρχαίο ψῦξις ψύχω


GriechischDeutsch
Τουλάχιστον 70 % της συνολικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση ή την ψύξη των δωματίων και για τη θέρμανση του νερού οικιακής χρήσης πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές (1,5 βαθμοί, 2 βαθμοί για την περίπτωση που το 100 % της ενέργειας του τουριστικού καταλύματος που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό, προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας).Mindestens 70 % der für die Beheizung oder die Kühlung der Räume und für die Bereitung von Warmwasser für Gebrauchszwecke benötigten Energie muss aus erneuerbaren Energiequellen stammen (1,5 Punkte bzw. 2 Punkte, wenn 100 % der für diese Zwecke verwendeten Energie des Beherbergungsbetriebs aus erneuerbaren Energiequellen stammt).

Übersetzung bestätigt

Το νερό αντλείται από τη θάλασσα, χρησιμοποιείται για την ψύξη των εγκαταστάσεων και κατόπιν εκχύνεται ξανά στη θάλασσα σε υψηλότερη θερμοκρασία.Das Wasser wird aus dem Meer gepumpt und dann zur Kühlung der Anlagen genutzt. Anschließend wird es mit erhöhter Temperatur wieder ins Meer zurückgeleitet.

Übersetzung bestätigt

Ακροφύσια υπερηχητικής εκτονώσεως για την ψύξη μειγμάτων UF6 και φέροντος αερίου στους 150 Κ (–123 °C) ή χαμηλότερα και κατασκευασμένα από "υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF6",Überschallexpansionsdüsen zur Kühlung von Mischungen aus UF6 und Trägergas auf Temperaturen kleiner/gleich 150 K (–123 °C), hergestellt aus „UF6-resistenten Werkstoffen“,

Übersetzung bestätigt

Στην περίπτωση παροχής νερού, συμπληρώνουν τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ, κεφάλαιο VII του εν λόγω κανονισμού· καθαρό θαλάσσιο νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το χειρισμό και το πλύσιμο προϊόντων αλιείας, την παραγωγή πάγου για τη διατήρηση προϊόντων αλιείας και την ταχεία ψύξη καρκινοειδών και μαλακίων μετά το βράσιμο».Im Falle der Wasserversorgung ergänzen sie die Vorschriften gemäß Anhang II Kapitel VII der genannten Verordnung; sauberes Meerwasser darf zur Bearbeitung und Reinigung von Fischereierzeugnissen verwendet werden, zur Herstellung von Eis, das zur Kühlung von Fischereierzeugnissen verwendet wird, und zum raschen Abkühlen von Krebstieren und Weichtieren nach dem Abkochen.“

Übersetzung bestätigt

προέρχεται από ζώα τα οποία μεταφέρθηκαν, εντός δώδεκα ωρών από τη θανάτωση, σε κέντρο συγκέντρωσης ή/και σε εγκεκριμένη μονάδα επεξεργασίας αγρίων θηραμάτων, προς ψύξη·es wurde aus Tieren gewonnen, die innerhalb zwölf Stunden nach dem Erlegen zur Kühlung zu einer Wildkammer und/oder zu einem zugelassenen Wildbearbeitungsbetrieb befördert wurden;

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Deutsche Synonyme
Kühlung
AbkühlungGriechische Definition zu ψύξη

ψύξη η [psíksi] : 1.η αφαίρεση θερμότητας ή η πτώση της θερμοκρασίας ενός σώματος ή ενός χώρου σε χαμηλό επίπεδο· (πρβ. πάγωμα): Aπότομη / βαθμιαία / τεχνητή / μηχανική / φυσική ψύξη. Θάλαμος / συσκευή ψύξεως. Ορισμένα μείγματα στερεών και υγρών χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ψύξης. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback