χάσκω Verb  [chasko, xaskw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu χάσκω

χάσκω altgriechisch χάσκω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu χάσκω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
χάσκωχάσκουμε, χάσκομε
χάσκειςχάσκετε
χάσκειχάσκουν(ε)
Imper
fekt
έχασκαχάσκαμε
έχασκεςχάσκατε
έχασκεέχασκαν, χάσκαν(ε)
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα χάσκωθα χάσκουμε, θα χάσκομε
θα χάσκειςθα χάσκετε
θα χάσκειθα χάσκουν(ε)
SUB
JUNC
TIVE
Präs
enz
να χάσκωνα χάσκουμε, να χάσκομε
να χάσκειςνα χάσκετε
να χάσκεινα χάσκουν(ε)
Imper
ativ
Presχάσκεχάσκετε
Part
izip
PresχάσκονταςGriechische Definition zu χάσκω

χάσκω [xásko] Ρ (μόνο στο ενεστ. θ.) : 1.κοιτάζω κτ. αφηρημένος ή έκπληκτος, με ανοιχτό το στόμα: Tι χάσκεις έτσι, πρώτη φορά βλέπεις τουρίστες; [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback