{το}  φόρουμ Subst.  [forum, foroym]

{das}    Subst.
(2657)

Etymologie zu φόρουμ

φόρουμ englisch forum lateinisch forum proto-indogermanisch *dʰworom *dʰwor- *dʰwer- (θύρα)


GriechischDeutsch
Το μέρος Γουινέα επιβεβαίωσε ότι το εθνικό φόρουμ, που προβλέπεται στο υπόμνημα, αποτελεί ανεξάρτητη διαδικασία από τη σύσταση του ΕΣΜ, που δεν θα έχει καμία επίπτωση στον πραγματικό διορισμό του.Guinea hat bestätigt, dass das in dem Memorandum vorgesehene nationale Forum unabhängig von dem Nationalen Übergangsrat geschaffen wird und auf dessen tatsächliche Einsetzung keinen Einfluss hat.

Übersetzung bestätigt

Η Επιτροπή προσφέρει ένα φόρουμ διαβουλεύσεων και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των αλιευτικών πόρων στη ζώνη της σύμβασης και σχετικά με τις πολιτικές διαχείρισης, καθώς και για την εξέταση των συνολικών επιπτώσεων των συναφών πολιτικών στους αλιευτικούς πόρους και, εφόσον είναι απαραίτητο, σε άλλους έμβιους θαλάσσιους πόρους και σε θαλάσσια οικοσυστήματα.».Die Kommission dient als Forum für Konsultation und Austausch von Daten über den Stand der Fischereiressourcen im Übereinkommensbereich und über die Bewirtschaftungspolitik, einschließlich der Prüfung der Gesamtwirkung dieser Politik auf die Fischereiressourcen und gegebenenfalls andere lebende Meeresschätze und die marinen Ökosysteme.“

Übersetzung bestätigt

Η ΕπΣ θα αποτελεί το κύριο φόρουμ όπου τα συνεισφέροντα κράτη θα εξετάζουν από κοινού ζητήματα σχετιζόμενα με την ανάπτυξη των δυνάμεών τους στην επιχείρηση.Er ist das vorrangige Forum, in dem die beitragenden Länder gemeinsam die Fragen erörtern, die sich im Zusammenhang mit dem Einsatz ihrer Streitkräfte bei der Operation stellen.

Übersetzung bestätigt

Η υλοποίηση αυτών των μέτρων στήριξης ευθυγραμμίζεται με τη δήλωση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, η οποία εγκρίθηκε από το φόρουμ υψηλού επιπέδου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 2 Μαρτίου 2005 (η «Δήλωση των Παρισίων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας») και το Σχέδιο Δράσης της Άκκρα το οποίο εγκρίθηκε από το φόρουμ υψηλού επιπέδου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας που πραγματοποιήθηκε στην Άκκρα στις 4 Σεπτεμβρίου 2008 (το «Σχέδιο Δράσης της Άκκρα»).Die Durchführung dieser Unterstützungsmaßnahmen erfolgt im Einklang mit der Erklärung zur Wirksamkeit der Entwicklungshilfe, die von dem Hochrangigen Forum zur Wirksamkeit der Entwicklungshilfe am 2. März 2005 in Paris angenommen wurde („Pariser Erklärung zur Wirksamkeit der Entwicklungshilfe“) und dem vom Hochrangigen Forum zur Wirksamkeit der Entwicklungshilfe am 4. September 2008 in Accra verabschiedeten Aktionsplan („Aktionsplan von Accra“).

Übersetzung bestätigt

Το φόρουμ που αναφέρεται στο άρθρο 76 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 77 παράγραφος 4 στοιχεία α) έως ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.Das Forum nach Artikel 76 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 nimmt die in Artikel 77 Absatz 4 Buchstaben a bis g der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 genannten Aufgaben in Bezug auf die Durchsetzung der vorliegenden Verordnung wahr.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Grammatik

Noch keine Grammatik zu φόρουμ.


Griechische Definition zu φόρουμ

φόρουμ το [fórum] Ο (άκλ.) : οργανωμένη δημόσια συνάντηση και ανοιχτή συζήτηση ή κύκλος συζητήσεων με ένα ή με περισσότερα θέματα· (πρβ. συνέδριο, συμπόσιο): Εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων θα μετάσχουν σε κοινό φόρουμ με θέμα την ειρήνη και τον αφοπλισμό. || χώρος δημόσιων συναντήσεων για ανοιχτή συζήτηση.

[λόγ. < αγγλ. forum (< λατ. forum `δημόσια αγορά΄)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback