φταίω  Verb  [fteo, ftaiw]

Ähnliche Bedeutung wie φταίω

Noch keine Synonyme


Beispielsätze φταίω

... Δεν φταίω εγώ! ...

... Δε φταίω εγώ. ...

Quelle: enteka, enteka


Beispielsätze meine Schuld

... Nein, ich glaube nicht, dass das meine Schuld ist. ...

... Er wird nie meine Schuld verzeihen. ...

... Ich bin bereit zuzugeben, dass es meine Schuld war. ...

Quelle: samueldora, Esperantostern, Tamy

Grammatik


ΦΤΑΙΩ
I am to blame
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
φταίωφταίμε
φταιςφταίτε
φταίειφταίν(ε), φταιν
Imper
fekt
έφταιγαφταίγαμε
έφταιγεςφταίγατε
έφταιγεέφταιγαν, φταίγαν(ε)
Aoristέφταιξαφταίξαμε
έφταιξεςφταίξατε
έφταιξεέφταιξαν, φταίξαν(ε)
Per
fect
έχω φταίξειέχουμε φταίξει
έχεις φταίξειέχετε φταίξει
έχει φταίξειέχουν φταίξει
Plu
per
fect
είχα φταίξειείχαμε φταίξει
είχες φταίξειείχατε φταίξει
είχε φταίξειείχαν φταίξει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα φταίωθα φταίμε
θα φταιςθα φταίτε
θα φταίειθα φταίνε, θα φταιν
Fut
ur
θα φταίξωθα φταίξουμε, θα φταίξομε
θα φταίξειςθα φταίξετε
θα φταίξειθα φταίξουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω φταίξειθα έχουμε φταίξει
θα έχεις φταίξειθα έχετε φταίξει
θα έχει φταίξειθα έχουν φταίξει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να φταίωνα φταίμε
να φταιςνα φταίτε
να φταίεινα φταίνε, φταιν
Aoristνα φταίξωνα φταίξουμε, να φταίξομε
να φταίξειςνα φταίξετε
να φταίξεινα φταίξουν(ε)
Perfνα έχω φταίξεινα έχουμε φταίξει
να έχεις φταίξεινα έχετε φταίξει
να έχει φταίξεινα έχουν φταίξει
Imper
ativ
Presφταίτε
Aoristφταίξεφταίξτε
Part
izip
Presφταίγοντας
Perfέχοντας φταίξει
InfinAoristφταίξει


Griechische Definition zu φταίω

φταίω [ftéo] Ρ ενεστ. φταις, φταίει, φταίμε, φταίτε, φταίνε και φταιν, πρτ. έφταιγα, αόρ. έφταιξα, απαρέμφ. φταίξει : 1. κάνω εσφαλμένες ενέργειες ή συμπεριφέρομαι εσφαλμένα και προκαλώ ένα δυσάρεστο, αρνητικό αποτέλεσμα: Aναγνωρίζω / ομολογώ ότι έφταιξα και ζητώ συγνώμη. Φταίξαμε όλοι μας και τώρα θα πληρώσουμε. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu φταίω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15