{ο}  φιλάνθρωπος Subst.  [filanthropos, filanthrwpos]

{der}    Subst.
(22)
{der}    Subst.
(21)

Buchtip (Anzeige)

Etymologie zu φιλάνθρωπος

φιλάνθρωπος altgriechisch φιλάνθρωπος φίλος + ἄνθρωπος


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback