υπάρχω Verb  [iparcho, yparxw]

  Verb
(53)
  Verb
(0)

Etymologie zu υπάρχω

υπάρχω altgriechisch ὑπάρχω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Deutsche Synonyme
angekommen sein
vorliegen

Grammatik

Grammatik zu υπάρχω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
υπάρχωυπάρχουμε, υπάρχομε
υπάρχειςυπάρχετε
υπάρχειυπάρχουν(ε)
Imper
fekt
υπήρχαυπήρχαμε
υπήρχεςυπήρχατε
υπήρχευπήρχαν(ε)
Aoristυπήρξαυπήρξαμε
υπήρξεςυπήρξατε
υπήρξευπήρξαν(ε)
Per
fekt
έχω υπάρξειέχουμε υπάρξει
έχεις υπάρξειέχετε υπάρξει
έχει υπάρξειέχουν υπάρξει
Plu
per
fekt
είχα υπάρξειείχαμε υπάρξει
είχες υπάρξειείχατε υπάρξει
είχε υπάρξειείχαν υπάρξει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα υπάρχωθα υπάρχουμε
θα υπάρχειςθα υπάρχετε
θα υπάρχειθα υπάρχουν(ε)
Fut
ur
θα υπάρξωθα υπάρξουμε, θα υπάρξομε
θα υπάρξειςθα υπάρξετε
θα υπάρξειθα υπάρξουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω υπάρξειθα έχουμε υπάρξει
θα έχεις υπάρξειθα έχετε υπάρξει
θα έχει υπάρξειθα έχουν υπάρξει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να υπάρχωνα υπάρχουμε, να υπάρχομε
να υπάρχειςνα υπάρχετε
να υπάρχεινα υπάρχουν(ε)
Aoristνα υπάρξωνα υπάρξουμε, να υπάρξομε
να υπάρξειςνα υπάρξετε
να υπάρξεινα υπάρξουν(ε)
Perfνα έχω υπάρξεινα έχουμε υπάρξει
να έχεις υπάρξεινα έχετε υπάρξει
να έχει υπάρξεινα έχουν υπάρξει
Imper
ativ
Presυπάρχετε
Aoristυπάρξτε, υπάρξετε
Part
izip
Presυπάρχοντας
Perf έχοντας υπάρξει
InfinAoristυπάρξει

PersonWortform
Präsensich
du
er, sie, esliegt vor
Präteritumer, sie, eslag vor
Konjunktiv IIer, sie, esläge vor
ImperativSingular
Plural
PerfektPartizip IIHilfsverb
vorgelegenhaben, sein
Alle weiteren Formen: Flexion:vorliegenGriechische Definition zu υπάρχω

υπάρχω [ipárxo] Ρ πρτ. υπήρχα, αόρ. υπήρξα, απαρέμφ. υπάρξει : I1.για κπ. ή για κτ. που έχει υλική υπόσταση, που έχει οντότητα: Όταν εγώ δε θα υπάρχω πια…, δε θα ζω. Σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Πέρυσι αυτό το σπίτι δεν υπήρ χε εδώ. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback