τρισ-    [tris-]

Noch keine Übersetzung :(


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu τρισ-

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie τρισ-

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung


Grammatik

Noch keine Grammatik zu τρισ.Griechische Definition zu τρισ

τρισ- [tris] & τρι- 2 [tri], όταν το β' συνθετικό αρχίζει από [s] : α' συνθετικό σε σύνθετα επίθετα και ουσιαστικά. 1. επιτείνει τη σημασία του β' συνθετικού: τρισάθλιος, τρισεύγενος, τρισευτυχισμένος, τρισκατάρατος, τρισμακάριστος· τρισκόταδο· τριγύρω. [...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback