τρία   [tria]

(23534)

GriechischDeutsch
Δεν πρέπει όμως να παραβλεφθεί το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά λήφθηκαν στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της ΙΚΒ και συνδέονται, ως εκ τούτου, με τα πρώτα τρία μέτρα στήριξης.Aber es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass diese Maßnahmen im Rahmen der Umstrukturierung der IKB und somit in Verbindung mit den ersten drei Unterstützungsmaßnahmen erfolgten.

Übersetzung bestätigt

Η Επιτροπή στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας υποστηρίζει την εξής θέση, ότι δηλαδή κανένα από τα τρία αυτά χρηματοπιστωτικά μέτρα δεν θα είχε ληφθεί από ιδιώτη επενδυτή στην οικονομία της αγοράς και, ως εκ τούτου, συνιστούν στο σύνολό τους κρατικές ενισχύσεις.Die Kommission hält an ihrem in der Einleitungsentscheidung vertretenen Standpunkt fest, dass keine dieser drei finanziellen Maßnahmen von einem marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgeber ergriffen worden wäre und dass sie somit alle staatliche Beihilfen darstellen.

Übersetzung bestätigt

Κατά τη χρήση συνδυασμών, το CS-VIS πραγματοποιεί επαναληπτικές επαληθεύσεις μεταξύ των δακτυλικών αποτυπωμάτων πηγής (ένα, δύο, τρία ή τέσσερα) και όλων των υποψήφιων δακτυλικών αποτυπωμάτων που είναι διαθέσιμα (το ανώτερο δέκα) είτε μέχρι να υπάρξει θετική επαλήθευση είτε μέχρι να εξεταστούν όλα τα υποψήφια δακτυλικά αποτυπώματα χωρίς να υπάρξει θετική επαλήθευση.Bei Permutationen wird ein Fingerabdruck bzw. werden mehrere (zwei, drei oder vier) Fingerabdrücke im CS-VIS mit den im System gespeicherten Abdrücken der (meist zehn) Finger abgeglichen, bis beim Abgleich mit allen in Frage kommenden Fingerabdrücken eine Übereinstimmung festgestellt werden konnte oder ausgeschlossen wird.

Übersetzung bestätigt

Πρέπει να υποβάλουν σχετικά πιστοποιητικά και περιγραφές των έργων και δραστηριοτήτων που πραγματοποίησαν τα τελευταία τρία έτη και, ειδικότερα, των έργων που συνδέονται με το σχετικό ζήτημα.Sie müssen Bescheinigungen und Beschreibungen der Projekte und Aktivitäten vorlegen, die sie in den letzten drei Jahren durchgeführt haben, insbesondere der Projekte, die einen Bezug zum Thema der Maßnahme aufweisen.

Übersetzung bestätigt

Η αρχική περίοδος της εν λόγω άδειας δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.Der anfängliche Geltungszeitraum einer solchen Zulassung darf nicht länger als drei Jahre betragen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu τρία.Griechische Definition zu τρία

τριάδα η [triáδa] αριθμτ. περιλ. λόγ. γεν. και Tριάδος στη σημ. 2 : 1. τρία πρόσωπα ή πράγματα που αποτελούν ένα σύνολο: Οι μαθητές παρατάχτηκαν κατά τριάδες / σε τριάδες, ανά τρεις. || τρίο 2. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback