τεχνικός -ή -ό Adj.  [technikos -i -o, texnikos -h -o]

  Adj.
(15)

GriechischDeutsch
Η ΟΚΕ παρατηρεί ότι, ενώ στο THERMIE γίνεται αναφορά στους τεχνικούς και οικονομικούς κινδύνους, ο όρος "τεχνικός" δεν απαντά στο αντίστοιχο άρθρο (άρθρο 2) του ΤΗΕΡΜΙΕ ΙΙ.Der Ausschuß stellt fest, daß in THERMIE zwar technische und wirtschaftliche Risiken angesprochen werden, der Ausdruck "technisch" im entsprechenden Artikel von THERMIE II (Art. 2) jedoch nicht vorkommt.

Übersetzung bestätigt

Οι τροπολογίες 10 (άρθρο 17 παράγραφος 1) και 11 (άρθρο 20) εισάγουν τον όρο “τεχνικός” στον ορισμό των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής που εκτός του ότι περιορίζει το δικαίωμα πρωτοβουλίας της θα προκαλέσει νομικές διαφορές όσον αφορά την ερμηνεία του και θα έχει αρνητικές επιδράσεις στην αποτελεσματική εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού και των κανόνων που ορίζει.Die Abänderungen 10 (Artikel 17 Absatz 1) und 11 (Artikel 20) führen den Begriff "technisch" in die Festlegung der Ausführungsbefugnisse der Kommission ein, der nicht nur deren Initiativrecht beschneidet, sondern auch Streitigkeiten hervorrufen und die wirksame Umsetzung dieser Verordnung und der durch sie festgelegten Regelung behindern wird.

Übersetzung bestätigt

Ο ένας τύπος επιθεώρησης είναι τεχνικός και διενεργείται, κατά κανόνα, από τις ναυτιλιακές αρχές, οι οποίες διαθέτουν μακρά πείρα και κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό.Die erste Art ist technisch: Die Inspektionen werden üblicherweise von Schifffahrtsbehörden durchgeführt, die über langjährige Erfahrung und angemessen ausgebildetes Personal verfügen.

Übersetzung bestätigt

Επομένως, ένας αλγόριθμος που εκλαμβάνεται ως θεωρητική έννοια, διαχωρισμένη από το πλαίσιο ενός υλικού περιβάλλοντος, και για τον οποίο δεν μπορούν συνεπώς να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις εφαρμογές του, είναι εγγενώς μη τεχνικός και επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί ως κατοχυρώσιμη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφεύρεση.Wenn man ihn also als theoretisches Konstrukt und isoliert von seiner physischen Umgebung betrachtet, so dass er dort auch seine Wirkungen nicht entfalten kann, dann ist er seinem Wesen nach nicht technisch, und kann somit auch nicht als patentierbare Erfindung angesehen werden.

Übersetzung bestätigt

Ο όρος Κοινωνική Ατζέντα, που κατά τα φαινόμενα είναι ένας τεχνικός όρος, καλύπτει στην πράξη καθημερινές πραγματικότητες, τις οποίες βιώνουν οι συμπολίτες μας.Dieser technisch anmutende Begriff sozialpolitische Agenda umfasst in Wirklichkeit ganz reale Erscheinungen aus dem Alltagsleben unserer Mitbürger.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

  • τεχνικός (maskulin)
  • τεχνική (feminin)
  • τεχνικό (neutrum)


Griechische Definition zu τεχνικός -ή -ό

τεχνικός -ή -ό [texnikós] : 1. που έχει σχέση με την τεχνική, με την πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων: τεχνικός -ή -ό πολιτισμός, τεχνολογικός. H τεχνική εκτέλεση ενός σχεδίου. Tο έργο παρουσιάζει τεχνικές δυσκολίες. Tεχνική βοήθεια / πρόοδος / ανάπτυξη, τεχνολογική. τεχνικός -ή -ό σύμβουλος. Tεχνική ορολογία. Tεχνικό γραφείο, που αναλαμβάνει τεχνικές μελέτες. || που δίνει τις γνώσεις που είναι απαραίτητες στα τεχνικά επαγγέλματα: Tεχνική εκπαίδευση. Tεχνική σχολή. Tεχνικό λύκειο. || (στρατ.) Tεχνικό σώμα, που ασχολείται με τη συντήρηση του τεχνικού υλικού του στρατού. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback