ταυτόχρονος -η -ο Adj.  [taftochronos -i -o, taytoxronos -h -o]

  Adj.
(8)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Εφόσον δεν εκκρεμεί ταυτόχρονος πολυμερής διακανονισμός επικουρικού συστήματος, η ακολουθία έχει ως εξής:Solange keine simultan-multilaterale Abwicklung eines Nebensystems ansteht, lautet die Reihenfolge wie folgt:

Übersetzung bestätigt

Όταν εκκρεμεί ταυτόχρονος πολυμερής διακανονισμός (“διαδικασία 5”) σε σχέση με επικουρικό σύστημα, εκτελείται ο αλγόριθμος 4.Wenn eine simultan-multilaterale Abwicklung (Abwicklungsverfahren 5) bei einem Nebensystem ansteht, läuft Algorithmus 4.

Übersetzung bestätigt

Όταν εκκρεμεί ταυτόχρονος πολυμερής διακανονισμός (" διαδικασία 5 ") σε σχέση με επικουρικό σύστημα , εκτελείται ο αλγόριθμος 4 .ist Algorithmus 2 erfolgreich , wird Algorithmus 1 wiederholt . Wenn eine simultan-multilaterale Abwicklung ( Abwicklungsverfahren 5 ) bei einem Nebensystem ansteht , läuft Algorithmus 4 .

Übersetzung bestätigt

Εφόσον δεν εκκρεμεί ταυτόχρονος πολυμερής διακανονισμός επικουρικού συστήματος , η ακολουθία έχει ως εξής : α ) ß ) γ ) αλγόριθμος 1· εάν ο αλγόριθμος 1 αποτύχει , τότε αλγόριθμος 2· εάν ο αλγόριθμος 2 αποτύχει , τότε αλγόριθμος 3 ή , εάν ο αλγόριθμος 2 επιτύχει , επανάληψη του αλγόριθμου 1 .Solange keine simultan-multilaterale Abwicklung eines Nebensystems ansteht , lautet die Reihenfolge wie folgt : a ) b ) c ) Algorithmus 1 ; wenn Algorithmus 1 erfolglos ist , folgt Algorithmus 2 ;

Übersetzung bestätigt

Όταν εκκρεμεί ταυτόχρονος πολυμερής διακανονισμός ( « διαδικασία 5 » ) σε σχέση με επικουρικό σύστημα , εκτελείται ο αλγόριθμος 4 .Wenn eine simultan-multilaterale Abwicklung ( Abwicklungsverfahren 5 ) bei einem Nebensystem ansteht , läuft Algorithmus 4 .

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • ταυτόχρονος (maskulin)
  • ταυτόχρονη (feminin)
  • ταυτόχρονο (neutrum)


Griechische Definition zu ταυτόχρονος -η -ο

ταυτόχρονος -η -ο [taftóxronos] : που γίνεται την ίδια ακριβώς στιγμή ή μέσα στα ίδια ευρύτερα χρονικά όρια με κτ. άλλο: H διάλεξη θα γίνει στα αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά. Ο μεγάλος αριθμός των υπαλλήλων επιτρέπει την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πολλών πελατών. || (ως ουσ.) το ταυτόχρονο: Οι χρονικές σχέσεις είναι δύο, το ταυτόχρονο και η διαδοχή. ταυτόχρονα & (λόγ.) ταυτοχρόνως ΕΠIΡΡ συγχρόνως: Aκούει μουσική και ταυτόχρονος -η -ο διαβάζει. Εργάζεται και ταυτόχρονος -η -ο σπουδάζει.

[λόγ. < γαλλ. tautochrone < tauto- < ελνστ. ταὐτο- + αρχ. χρόν(ος) -ος· λόγ. ταυτόχρον(ος) -ως]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback