τέσσερα    [tessera]

(9318)

Etymologie zu τέσσερα

τέσσερα Από το αρχαίο τέσσαρα.


GriechischDeutsch
Πριν από την αναδιάρθρωση, η ΙΚΒ δραστηριοποιείτο στα ακόλουθα τέσσερα επιχειρηματικά πεδία.Vor der Umstrukturierung verteilte sich die Geschäftstätigkeit der IKB auf folgende vier Geschäftsfelder.
Κατά τη χρήση συνδυασμών, το CS-VIS πραγματοποιεί επαναληπτικές επαληθεύσεις μεταξύ των δακτυλικών αποτυπωμάτων πηγής (ένα, δύο, τρία ή τέσσερα) και όλων των υποψήφιων δακτυλικών αποτυπωμάτων που είναι διαθέσιμα (το ανώτερο δέκα) είτε μέχρι να υπάρξει θετική επαλήθευση είτε μέχρι να εξεταστούν όλα τα υποψήφια δακτυλικά αποτυπώματα χωρίς να υπάρξει θετική επαλήθευση.Bei Permutationen wird ein Fingerabdruck bzw. werden mehrere (zwei, drei oder vier) Fingerabdrücke im CS-VIS mit den im System gespeicherten Abdrücken der (meist zehn) Finger abgeglichen, bis beim Abgleich mit allen in Frage kommenden Fingerabdrücken eine Übereinstimmung festgestellt werden konnte oder ausgeschlossen wird.
Το CS-VIS μπορεί να πραγματοποιεί βιομετρικές επαληθεύσεις για την πρόσβαση στοιχείων με τέσσερα επίπεδα δάκτυλα.Mit dem CS-VIS können anhand der flachen Abdrücke von vier Fingern biometrische Überprüfungen vorgenommen und Daten abgerufen werden.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το Κεντρικό Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (CS-VIS) θα είναι σε θέση να πραγματοποιεί βιομετρικές επαληθεύσεις για την πρόσβαση στοιχείων με τέσσερα δάκτυλα.Biometrische Überprüfungen im zentralen Visa-Informationssystem (CS-VIS) sollten daher anhand von vier flachen Fingerabdrücken vorgenommen werden können.
Η θέση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πλαίσιο του συμβουλίου της διεθνούς ομάδας μελέτης της Γιούτας είναι να ψηφίσει υπέρ της παράτασης της συμφωνίας για την κατάρτιση των όρων εντολής της διεθνούς ομάδας μελέτης της Γιούτας, 2001 για μία ή δύο περιόδους που δεν υπερβαίνουν συνολικά τα τέσσερα έτη και να κοινοποιήσει τη συγκεκριμένη παράταση στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.Die Europäische Gemeinschaft stimmt im Rat der Internationalen Jute-Studiengruppe für eine Verlängerung des Übereinkommens von 2001 über die Satzung der Internationalen Jute-Studiengruppe um einen oder zwei Zeiträume von insgesamt höchstens vier Jahren und setzt den Generalsekretär der Vereinten Nationen von dieser Verlängerung in Kenntnis.

Synonyme zu τέσσερα

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie τέσσερα

Ähnliche Wörter zu τέσσερα

Noch keine ähnlichen Wörter

Deutsche Synonyme zu τέσσερα

Noch keine deutschen Synonyme


Grammatik

Noch keine Grammatik zu τέσσερα.ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback