σύμφωνα   [simfona, symfwna]

  Adj.
(105786)

Etymologie zu σύμφωνα

σύμφωνα Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Τα εν λόγω μέτρα, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 40 των κατευθυντήριων γραμμών, δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως αντισταθμιστικά μέτρα.Solche Maßnahmen können gemäß Randnummer 40 der Leitlinien nicht als Ausgleichsmaßnahmen anerkannt werden.

Übersetzung bestätigt

Ωστόσο, οι επιχειρηματικές ζημίες και οι περικοπές στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που οφείλονται στην κρίση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ίδια εισφορά διότι, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 43 των κατευθυντήριων γραμμών, πρέπει να υφίσταται ουσιαστική, δηλαδή πραγματική εισφορά.Allerdings können Geschäftseinbußen und krisenbedingte Reduzierungen der Geschäftstätigkeiten nicht als Eigenbeitrag anerkannt werden, denn gemäß Randnummer 43 der Leitlinien muss es sich um einen konkreten, d. h. tatsächlichen Beitrag handeln.

Übersetzung bestätigt

Αφού κάλεσε τους άμεσα ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρα [1],nach Aufforderung der Beteiligten zur Stellungnahme gemäß den genannten Artikeln [1],

Übersetzung bestätigt

Για να επιτευχθεί ο κοινοτικός στόχος τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν εθνικά προγράμματα για τον έλεγχο της σαλμονέλας στις γαλοπούλες και να τα υποβάλουν στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003.Um das Gemeinschaftsziel zu erreichen, müssen die Mitgliedstaaten gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 nationale Programme zur Salmonellenbekämpfung bei Puten aufstellen und sie der Kommission vorlegen.

Übersetzung bestätigt

Έντυπο για την υποβολή των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης των λοιπών χρήσεων των ΓΤΟ πλην της καλλιέργειας σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3, το άρθρο 20 παράγραφος 1 και το παράρτημα VII της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, καθώς και με το άρθρο 9 παράγραφος 1 και το άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003Formular für die Vorlage der Ergebnisse der Überwachung von anderen GVO-Anwendungen als dem Anbau gemäß Artikel 19 Absatz 3, Artikel 20 Absatz 1 und Anhang VII der Richtlinie 2001/18/EG und Artikel 9 Absatz 2 und Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Grammatik

Noch keine Grammatik zu σύμφωνα.


Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback