σφάλλω Verb  [sfallo, sfallw]

(0)

Etymologie zu σφάλλω

σφάλλω altgriechisch σφάλλω proto-indogermanisch *(s)gʷʰh₂el-


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Grammatik zu σφάλλω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
σφάλλωσφάλλουμε, σφάλλομε
σφάλλειςσφάλλετε
σφάλλεισφάλλουν(ε)
Imper
fekt
έσφαλλασφάλλαμε
έσφαλλεςσφάλλατε
έσφαλλεέσφαλλαν, σφάλλαν(ε)
Aoristέσφαλασφάλαμε
έσφαλεςσφάλατε
έσφαλεέσφαλαν, σφάλαν(ε)
Per
fekt
έχω σφάλειέχουμε σφάλει
έχεις σφάλειέχετε σφάλει
έχει σφάλειέχουν σφάλει
Plu
per
fekt
είχα σφάλειείχαμε σφάλει
είχες σφάλειείχατε σφάλει
είχε σφάλειείχαν σφάλει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα σφάλλωθα σφάλλουμε, θα σφάλλομε
θα σφάλλειςθα σφάλλετε
θα σφάλλειθα σφάλλουν(ε)
Fut
ur
θα σφάλωθα σφάλουμε, θα σφάλομε
θα σφάλειςθα σφάλετε
θα σφάλειθα σφάλουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω σφάλειθα έχουμε σφάλει
θα έχεις σφάλειθα έχετε σφάλει
θα έχει σφάλειθα έχουν σφάλει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να σφάλλωνα σφάλλουμε, να σφάλλομε
να σφάλλειςνα σφάλλετε
να σφάλλεινα σφάλλουν(ε)
Aoristνα σφάλωνα σφάλουμε, να σφάλομε
να σφάλειςνα σφάλετε
να σφάλεινα σφάλουν(ε)
Perfνα έχω σφάλεινα έχουμε σφάλει
να έχεις σφάλεινα έχετε σφάλει
να έχει σφάλεινα έχουν σφάλει
Imper
ativ
Presσφάλλεσφάλλετε
Aoristσφάλεσφάλτε, σφάλετε
Part
izip
Presσφάλλοντας
Perfέχοντας σφάλει
InfinAoristσφάλειGriechische Definition zu σφάλλω

σφάλλω [sfálo] Ρ πρτ. έσφαλλα, αόρ. έσφαλα, απαρέμφ. σφάλει, μππ. εσφαλμένος* : κάνω σφάλμα, ενεργώ λανθασμένα ή σχηματίζω λανθασμένη γνώμη: Ομολογώ ότι έσφαλα, έφταιξα. Σφάλλεις αν πιστεύεις ότι θα με μεταπείσεις, κάνεις λάθος.

[λόγ. < αρχ. σφάλλω `κάνω κπ. να πέσει΄, σφάλλομαι `κάνω λάθος΄]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback