{ο}  συνεργάτης Subst.  [sinergatis, sinerratis, synergaths]

{der}    Subst.
(173)

Etymologie zu συνεργάτης

συνεργάτης altgriechisch συνεργάτης ((Lehnbedeutung) γαλλικά coopérateur)


GriechischDeutsch
Θα παρατίθενται οι συνεργάτες σε θέση που ενδέχεται να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων (άρθρο 52 του δημοσιονομικού κανονισμού και άρθρο 34 των κανόνων εφαρμογής).Mitarbeiter in einer Position, die zu einem Interessenkonflikt führen könnte (Artikel 52 der Haushaltsordnung und Artikel 34 der Durchführungsvorschriften), sind zu nennen.

Übersetzung bestätigt

Στον πίνακα βαθμών λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο οι άμεσα προσληφθέντες από τον παραγωγό του παιχνιδιού συνεργάτες, αλλά και εκείνοι που συνδέονται με τις ενδεχόμενες επιχειρήσεις υπεργολαβίας.Dabei werden nicht nur die direkt vom Produzenten angestellten Mitarbeiter berücksichtigt, sondern auch jene etwaiger Zulieferer.

Übersetzung bestätigt

Κάθε πολιτική ομάδα επικουρείται από γραμματεία, της οποίας οι συνεργάτες είναι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας.Jeder Fraktion steht ein Sekretariat zur Verfügung, dessen Mitarbeiter Bedienstete des Generalsekretariats sind.

Übersetzung bestätigt

Αριθμεί 700 συνεργάτες, κατανεμημένους σε 30 πολυκλαδικές ομάδες, και διαθέτει 55000 τ.μ. εργαστηρίων, εκ των οποίων 10000 τ.μ. στο Παρίσι και 45000 τ.μ. στην Trappes.Das Institut beschäftigt 700 Mitarbeiter in 30 Referaten unterschiedlicher Fachrichtungen und verfügt über 55000 m2 Laborfläche, von denen sich 10000 m2 in Paris und die verbleibenden 45000 m2 in Trappes befinden.

Übersetzung bestätigt

Legitimationskarte «H» (mit weißem Streifen): Personen ohne Privilegien und Immunitäten, die ermächtigt sind, Mitglieder der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen und der konsularischen Vertretungen zu begleiten, Mitarbeiter internationaler Organisationen ohne Beamtenstatus/Carte de légitimation «H» (à bande blanche): personnes sans privilèges et immunités autorisées à accompagner les membres des missions diplomatiques, permanentes ou spéciales et des consulats, collaborateurs des organisations internationales qui ne font pas partie des fonctionnaires de ces dernières/Carta di legittimazione «H» (a banda bianca): persone senza privilegi e immunità autorizzate a accompagnare membri di missioni diplomatiche permanenti o speciali e di consolati, collaboratori di organizzazioni internazionali senza statuto di funzionari [Δελτίο νομιμοποίησης «Η» (με λωρίδα λευκού χρώματος): πρόσωπα άνευ προνομίων και ασυλιών που είναι εξουσιοδοτημένα να συνοδεύουν τα μέλη μόνιμων ή έκτακτων διπλωματικών αποστολών και προξενικών αρχών, συνεργάτες διεθνών οργανισμών που δεν έχουν καθεστώς υπαλλήλου]Legitimationskarte „H“ (mit weißem Streifen): Personen ohne Privilegien und Immunitäten, die ermächtigt sind, Mitglieder der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen und der konsularischen Vertretungen zu begleiten, Mitarbeiter internationaler Organisationen ohne Beamtenstatus/Carte de légitimation „H“ (à bande blanche): personnes sans privilèges et immunités autorisées à accompagner les membres des missions diplomatiques, permanentes ou spéciales et des consulats, collaborateurs des organisations internationales qui ne font pas partie des fonctionnaires de ces dernières/Carta di legittimazione „H“ (a banda bianca): persone senza privilegi e immunità autorizzate a accompagnare membri di missioni diplomatiche permanenti o speciali e di consolati, collaboratori di organizzazioni internazionali senza statuto di funzionari

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Arbeitskollege
MitarbeiterGriechische Definition zu συνεργάτης

συνεργάτης ο [sinerγátis] : αυτός που συνεργάζεται με άλλον ή με άλλους: α. σε μια οικονομική επιχείρηση: Είναι συνέταιρος και συνεργάτης μου. β. σε ένα επιστημονικό, κοινωνικό, εκδοτικό κτλ. ίδρυμα ή οργανισμό: Επιστημονικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο. Οι συνεργάτες της εγκυκλοπαίδειας / του λεξικού, οι συγγραφείς. Είναι τακτικός συνεργάτης της εφημερίδας μας. γ. για την επιτυχία ενός σκοπού: Yπήρξε στενός φίλος και συνεργάτης του Ελ. Bενιζέλου σε όλους τους εθνικούς και πολιτικούς αγώνες του. Ο δράστης δεν αποκάλυψε τους συνεργάτες του, συνεργούς. || Οι δωσίλογοι ήταν συνεργάτες των Γερμανών.

[λόγ. < αρχ. συνεργάτης `βοηθός΄ & σημδ. γαλλ. coopérateur· λόγ. συνεργά(της) -τρια· λόγ. < αρχ. συνεργάτις, αιτ. -ιδα]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback