σκληραίνω Verb  [sklireno, sklhrainw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu σκληραίνω

σκληραίνω Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu σκληραίνω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
σκληραίνωσκληραίνουμε, σκληραίνομε
σκληραίνειςσκληραίνετε
σκληραίνεισκληραίνουν(ε)
Imper
fekt
σκλήραινασκληραίναμε
σκλήραινεςσκληραίνατε
σκλήραινεσκλήραιναν, σκληραίναν(ε)
Aoristσκλήρυνασκληρύναμε
σκλήρυνεςσκληρύνατε
σκλήρυνεσκλήρυναν, σκληρύναν(ε)
Per
fekt
έχω σκληρύνειέχουμε σκληρύνει
έχεις σκληρύνειέχετε σκληρύνει
έχει σκληρύνειέχουν σκληρύνει
Plu
per
fekt
είχα σκληρύνειείχαμε σκληρύνει
είχες σκληρύνειείχατε σκληρύνει
είχε σκληρύνειείχαν σκληρύνει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα σκληραίνωθα σκληραίνουμε, θα σκληραίνομε
θα σκληραίνειςθα σκληραίνετε
θα σκληραίνειθα σκληραίνουν(ε)
Fut
ur
θα σκληρύνωθα σκληρύνουμε, θα σκληρύνομε
θα σκληρύνειςθα σκληρύνετε
θα σκληρύνειθα σκληρύνουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω σκληρύνειθα έχουμε σκληρύνει
θα έχεις σκληρύνειθα έχετε σκληρύνει
θα έχει σκληρύνειθα έχουν σκληρύνει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να σκληραίνωνα σκληραίνουμε, να σκληραίνομε
να σκληραίνειςνα σκληραίνετε
να σκληραίνεινα σκληραίνουν(ε)
Aoristνα σκληρύνωνα σκληρύνουμε, να σκληρύνομε
να σκληρύνειςνα σκληρύνετε
να σκληρύνεινα σκληρύνουν(ε)
Perfνα έχω σκληρύνεινα έχουμε σκληρύνει
να έχεις σκληρύνεινα έχετε σκληρύνει
να έχει σκληρύνεινα έχουν σκληρύνει
Imper
ativ
Presσκλήραινεσκληραίνετε
Aoristσκλήρυνεσκληρύνετε
Part
izip
Presσκληραίνοντας
Perfέχοντας σκληρύνει
InfinAoristσκληρύνειGriechische Definition zu σκληραίνω

σκληραίνω [skdivréno] -ομαι .4α παθ. αόρ. σκληρύνθηκα, απαρέμφ. σκληρυνθεί : α. κάνω κτ. σκληρό: H ζέστη σκληραίνει το χώμα. || (μτφ.): H ζωή σκληραίνει τον άνθρωπο. β. γίνομαι σκληρός: Σκλήρυναν τα κουκιά. Tα χαρακτηριστικά του προσώπου σκληραίνουν με τα χρόνια. || (μτφ.): Σκληραίνει τη στάση του / τη θέση του, γίνεται ανυποχώρητος.

[αρχ. σκληρ(ύνω) μεταπλ. -αίνω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback