{η}  ρουπία Subst.  [rupia, roypia]

{die}    Subst.
(23)

Etymologie zu ρουπία

ρουπία rūpya, sanskritisch λέξη για το ασημένιο νόμισμα • Η Ετυμολογία χρειάζεται ανάπτυξη με τεκμηρίωση. Μπορείτε να βοηθήσετε;


GriechischDeutsch
Η κυβέρνηση της Ινδίας ισχυρίστηκε ότι αναφορικά με το ECS, η Επιτροπή δεν εξέτασε το καθεστώς σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος Ι σημείο κ) της συμφωνίας για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα (ASCM) και υποστήριξε ότι οι εξαγωγικές πιστώσεις, τόσο σε ρουπίες Ινδίας όσο και σε ξένο νόμισμα, δεν ήταν αντισταθμίσιμες, ιδίως γιατί στα δάνεια σε ξένο νόμισμα, επιτρεπόταν στις τράπεζες να δανείζονται κεφάλαια σε «διεθνώς ανταγωνιστικές τιμές».Bezüglich der ECS-Regelung brachte die indische Regierung vor, die Kommission habe es versäumt, diese Regelung im Lichte der Bestimmungen des Anhangs I Buchstabe k des WTO-Übereinkommens über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen (ASCM) zu untersuchen und argumentierte, dass Ausfuhrkredite (sowohl in indischen Rupien als auch in Fremdwährung) nicht anfechtbar seien, da es den Banken erlaubt sei, insbesondere Devisendarlehen zu „international wettbewerbsfähigen Zinssätzen“ zu gewähren.

Übersetzung bestätigt

Σύμφωνα με αυτό το καθεστώς, η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας ορίζει υποχρεωτικά ένα μέγιστο όριο επιτοκίων που ισχύουν για τις εξαγωγικές πιστώσεις, τόσο σε ρουπίες Ινδίας όσο και σε ξένο νόμισμα, το οποίο μπορούν να επιβάλουν οι εμπορικές τράπεζες σε έναν εξαγωγέα.Im Rahmen dieser Regelung legt die indische Zentralbank verbindliche Zinshöchstsätze für Ausfuhrkredite (in indischen Rupien oder in Fremdwährung) fest, die Geschäftsbanken von Ausführern verlangen können.

Übersetzung bestätigt

Οι λεπτομέρειες του καθεστώτος ορίζονται στη Βασική Εγκύκλιο IECD αριθ. 02/04.02.02/2006-07 (εξαγωγικές πιστώσεις σε ξένο νόμισμα), στη Βασική Εγκύκλιο IECD αριθ. 01/04.02.02/2006-07 (εξαγωγικές πιστώσεις σε ρουπίες) και στη Βασική Εγκύκλιο DBOD.DIR (Exp.) αριθ. 01/04.02.02/2007-08 (για εξαγωγικές πιστώσεις σε ξένο νόμισμα και ρουπίες) της Κεντρικής Τράπεζας της Ινδίας (ΚΤΙ), που διαβιβάστηκαν σε όλες τις εμπορικές τράπεζες στην Ινδία κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης.Genaue Ausführungen zu dieser Regelung enthalten der Master Circular IECD Nr. 02/04.02.02/2006-07 (Runderlass über Ausfuhrkredite in Fremdwährungen), der Master Circular IECD Nr. 01/04.02.02/2006-07 (Runderlass über Ausfuhrkredite in Rupien) und der Master Circular DBOD.DIR(Exp.) Nr. 01/04.02.02/2007-08 (konsolidierte Fassung für Kredite in Rupien und in Fremdwährungen) der indischen Zentralbank (RBI), die sich an alle Geschäftsbanken in Indien richten.

Übersetzung bestätigt

5 % επιστροφή του κανονικού επιτοκίου που επιβάλλεται από το πιστωτικό ίδρυμα σε δάνειο σε ρουπίες· ή5 %ige Rückerstattung der üblichen Zinsen, die von den Kreditinstituten für mittelfristige Darlehen in Rupien berechnet werden, oder

Übersetzung bestätigt

Όσον αφορά το επιτόκιο αναφοράς, επισημαίνεται ότι η εταιρεία γνωστοποίησε ένα μόνο επιτόκιο για τις πιστώσεις της σε ρουπίες και ότι, σύμφωνα με τις συναφείς διατάξεις της βασικής εγκυκλίου της RBI, οι εξαγωγείς έχουν τη δυνατότητα να μεταβαίνουν ελεύθερα για την ίδια εξαγωγική συναλλαγή από πιστώσεις σε ρουπίες σε πιστώσεις σε συνάλλαγμα.Was den Benchmark-Zinssatz betrifft, sei darauf hingewiesen, dass dieser vom Unternehmen im Zusammenhang mit seinem Kredit in indischen Rupien übermittelt wurde und dass es den Ausführern nach den einschlägigen Bestimmungen des RBI-Runderlasses freisteht, im Rahmen desselben Ausfuhrgeschäfts von einem Rupienzu einem Devisenkredit zu wechseln.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen SynonymeGriechische Definition zu ρουπία

ρουπία η [rupía] : νομισματική μονάδα της Iνδίας και του Πακιστάν.

[λόγ.< αγγλ. rupia < ινδικό rupīyā]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback