ρεύομαι Verb  [revome, reyomai]

rülpsen (ugs.)
  Verb
(3)
  Verb
(1)

Etymologie zu ρεύομαι

ρεύομαι altgriechisch ἐρεύγομαι


GriechischDeutsch
Όταν ήμουν εννέα χρονών, έμαθα να ρεύομαι.Als ich 9 war, lernte ich zu rülpsen.

Übersetzung nicht bestätigt

Τα υγρά του στομαχιού μου παίρνουν τον λάθος δρόμο, δεν μένουν αρκετά υγρά στο στομάχι μου, οπότε... αυτό με κάνει να ρεύομαι.Meine Magensäure schlägt den falschen Weg ein und dann ist in meinem Magen nicht genug übrig, deshalb muss ich rülpsen.

Übersetzung nicht bestätigt

Και όχι αvθρακούχο. Δεv θέλω vα ρεύομαι κατά τη μετάδοση.Ohne Kohlensäure, damit ich nicht rülpsen muss.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu ρεύομαι

Middle
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ρεύομαιρευόμαστε
ρεύεσαιρεύεστε, ρευόσαστε
ρεύεταιρεύονται
Imper
fekt
ρευόμουν(α)ρευόμαστε, ρευόμασταν
ρευόσουν(α)ρευόσαστε, ρευόσασταν
ρευόταν(ε)ρεύονταν, ρευόντανε, ρευόντουσαν
Aoristρεύτηκαρευτήκαμε
ρεύτηκεςρευτήκατε
ρεύτηκερεύτηκαν, ρευτήκαν(ε)
Per
fekt
έχω ρευτείέχουμε ρευτεί
έχεις ρευτείέχετε ρευτεί
έχει ρευτείέχουν ρευτεί
Plu
per
fekt
είχα ρευτείείχαμε ρευτεί
είχες ρευτείείχατε ρευτεί
είχε ρευτείείχαν ρευτεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ρεύομαιθα ρευόμαστε
θα ρεύεσαιθα ρεύεστε, θα ρευόσαστε
θα ρεύεταιθα ρεύονται
Fut
ur
θα ρευτώθα ρευτούμε
θα ρευτείςθα ρευτείτε
θα ρευτείθα ρευτούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω ρευτείθα έχουμε ρευτεί
θα έχεις ρευτείθα έχετε ρευτεί
θα έχει ρευτείθα έχουν ρευτεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να ρεύομαινα ρευόμαστε
να ρεύεσαινα ρεύεστε, να ρευόσαστε
να ρεύεταινα ρεύονται
Aoristνα ρευτώνα ρευτούμε
να ρευτείςνα ρευτείτε
να ρευτείνα ρευτούν(ε)
Perfνα έχω ρευτείνα έχουμε ρευτεί
να έχεις ρευτείνα έχετε ρευτεί
να έχει ρευτείνα έχουν ρευτεί
Imper
ativ
Presρεύεστε
Aoristρέψουρευτείτε
Part
izip
Pres
Perf
InfinAoristρευτείGriechische Definition zu ρεύομαι

ρεύομαι [révome] .2β : βγάζω αέρια του στομαχιού από το στόμα με θόρυβο: Δεν είναι ευγενικό να ρευόμαστε μετά το γεύμα.

[αρχ. ἐρεύγομαι, αόρ. ἐρεύχθην > *ερεύθην (με αποβ. του [x] ανάμεσα στα [f-θ] για απλοπ. του συμφ. συμπλ.) > ερεύτην, ερεύτηκα (ανομ. τρόπου άρθρ. [fθ > ft] ) μεταπλ. -εύομαι κατά το σχ.: κρύφτηκα - κρύβομαι]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback