{η}  προσωπικότητα Subst.  [prosopikotita, proswpikothta]

{die}    Subst.
(619)

Etymologie zu προσωπικότητα

προσωπικότητα προσωπικός πρόσωπο


GriechischDeutsch
Επαφή θα πρέπει επίσης να διατηρείται και με άλλες πολιτικές προσωπικότητες του Αφγανιστάν καθώς και με άλλους ενδιαφερόμενους παράγοντες μέσα και έξω από τη χώρα·Außerdem sollten Kontakte zu anderen Persönlichkeiten des politischen Lebens in Afghanistan und anderen wichtigen Akteuren sowohl im Lande selbst als auch außerhalb gepflegt werden.

Übersetzung bestätigt

οι προτάσεις δυνάμει της δράσης 1 επιλέγονται από την Επιτροπή με τη βοήθεια επιτροπής επιλογής, της οποίας προεδρεύει πρόσωπο που εκλέγεται από την ίδια, και η οποία απαρτίζεται από εξέχουσες προσωπικότητες που προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο και αντιπροσωπεύουν την ποικιλία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Die Vorschläge im Rahmen von Aktion 1 werden von der Kommission ausgewählt; sie wird von einem Auswahlausschuss unterstützt, der aus hochrangigen Persönlichkeiten aus der akademischen Welt besteht, die die Vielfalt der Hochschulbildung in der Europäischen Union repräsentieren, und in dem eine vom Ausschuss gewählte Person den Vorsitz führt.

Übersetzung bestätigt

Σύμφωνα με το άρθρο 7, τα ιδρυτικά μέλη είναι η Ναυτική Συνεργασία, η κεντρική αρχή προμηθειών και ανάπτυξης CECOMER, συνεταιρισμός εμπόρων λιανικής πωλήσεως, ο οποίος στην ουσία είναι η κεντρική αρχή προμηθειών των ναυτιλιακών συνεταιρισμών που έχουν ως βασική λειτουργία τον εφοδιασμό σε υλικά και λειτουργικά προϊόντα για τις αλιευτικές επιχειρήσεις, το κέντρο διαχείρισης της αλιείας περιορισμένης κλίμακας καθώς και δύο προσωπικότητες από τον κόσμο της αλιείας.Nach Artikel 7 sind die Gründungsmitglieder die Coopération Maritime, die zentrale Beschaffungsund Entwicklungsstelle CECOMER, eine Genossenschaft von Einzelhändlern, bei der es sich faktisch um die zentrale Beschaffungsstelle der Seefahrtsgenossenschaften handelt, deren Funktion insbesondere in der Beschaffung von Material und Produkten für den Betrieb der Fischereiunternehmen besteht, das Verwaltungszentrum der mittelständischen Fischerei (Centre de gestion de la pêche artisanale) und zwei Persönlichkeiten aus dem Fischereiwesen.

Übersetzung bestätigt

Διατηρεί το δικαίωμα ψήφου. Το δικαίωμα αυτό δεν διατηρείται όταν τα καθήκοντα του προέδρου ανατίθενται σε εκπρόσωπο της κοινής διαχειριστικής αρχής ή σε άλλη εξωτερική προσωπικότητα.Er behält sein Stimmrecht, es sei denn, die Rolle des Vorsitzenden wurde einem Vertreter der gemeinsamen Verwaltungsstelle oder einer anderen außenstehenden Persönlichkeit übertragen.

Übersetzung bestätigt

Η επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αναθέσει το ρόλο του προέδρου σε εκπρόσωπο της κοινής διαχειριστικής αρχής ή σε άλλη εξωτερική προσωπικότητα.Der Ausschuss kann beschließen, die Rolle des Vorsitzenden einem Vertreter der gemeinsamen Verwaltungsstelle oder einer anderen außenstehenden Persönlichkeit zu übertragen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu προσωπικότητα

προσωπικότητα η [prosopikótita] : 1α. το σύνολο των ιδιαίτερων ψυχικών και πνευματικών χαρακτηριστικών και των τρόπων συμπεριφοράς ενός ατόμου: Aνάπτυξη / διαμόρφωση / καλλιέργεια της προσωπικότητας. Σεβασμός στην προσωπικότητα του ατόμου / του παιδιού. Άνθρωπος με ισχυρή / με έντονη / με αδύνατη προσωπικότητα. || η ικανότητα ενός ατόμου να επιβάλλεται στον εαυτό του και στο περιβάλλον του, η ισχυρή προσωπικότητα: Άνθρωπος με / χωρίς προσωπικότητα. || (ψυχιατρ.) Διχασμός της προσωπικότητας / διχασμένη προσωπικότητα, παθολογική κατάσταση κατά την οποία το άτομο νομίζει ότι είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα και με επέκταση, άτομο με συμπεριφορά αντιφατική. Διαταραχή της προσωπικότητας, κατάσταση που εμφανίζει ανώμαλες ψυχικές αντιδράσεις. β. ο άνθρωπος που διακρίνεται χάρη στην αξία του, στην υψηλή θέση που κατέχει ή στην επιρροή που ασκεί: Γνωρίζει πολλές επιστημονικές / πολιτικές / καλλιτεχνικές προσωπικότητες. Διεθνείς προσωπικότητες. Aυτός είναι / θα γίνει προσωπικότητα, πολύ αξιόλογος άνθρωπος. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback