{το}  ποντίκι  Subst.  [pontiki]

{die}    Subst.
(1202)
(0)

Etymologie zu ποντίκι

ποντίκι mittelgriechisch ποντίκιον υποκοριστικό του ποντικός ποντικός μῦς (ποντίκι von Πόντο, την Μαύρη Θάλασσα)


GriechischDeutsch
οι φορητοί υπολογιστές περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα που διατίθενται μαζί με το σύστημα, και δεν χρειάζεται να περιλαμβάνουν χωριστό πληκτρολόγιο ή ποντίκι όταν είναι εξοπλισμένοι με ενσωματωμένο μηχανισμό κατάδειξης ή ψηφιακοποιητή·Bei Notebook-Computern sollten alle mit dem System ausgelieferten Zubehörteile einbegriffen sein; eine gesonderte Tastatur oder Maus ist nicht erforderlich, wenn die Geräte mit einem integrierten Zeigegerät oder Digitalisierer ausgerüstet sind.

Übersetzung bestätigt

Οι υπολογιστές αυτοί δεν έχουν σχεδιαστεί για να μεταφέρονται και χρσιμοποιούν εξωτερική διάταξη απεικόνισης, πληκτρολόγιο και ποντίκι.Tischcomputer sind nicht als tragbare Geräte konzipiert und nutzen Anzeigegerät, Tastatur und Maus als externe Komponenten.

Übersetzung bestätigt

Ένας υπολογιστής αποτελείται τουλάχιστον από τα εξής συστατικά μέρη: 1. κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) για την εκτέλεση των πράξεων, 2. διατάξεις εισόδου του χρήστη όπως πληκτρολόγιο, ποντίκι, ψηφιακοποιητή ή χειριστήριο για παιχνίδια, και 3. διάταξη απεικόνισης για τις εξερχόμενες πληροφορίες.Ein Computer umfasst mindestens die folgenden Bestandteile: 1. eine Zentraleinheit (ZE), die die Operationen ausführt, 2. Benutzereingabegeräte wie Tastatur, Maus, Digitalisierer oder Game Controller und 3. ein Anzeigegerät zur Ausgabe von Informationen.

Übersetzung bestätigt

Μια βιοδοκιμασία σε ποντίκια με εκχύλιση ακετόνης, που θα συμπληρωθεί με κατανομή υγρού-υγρού με διαιθυλαιθέρα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση του οκαδαϊκού οξέος, των δινοφυσιστοξινών και των πεκτενοτοξινών αλλά όχι για την ανίχνευση των γεσοτοξινών και των αζασπειροξέων, επειδή κατά το στάδιο της κατανομής μπορεί να υπάρξουν απώλειες τοξινών.Ein Maus-Bioassay mit Azeton-Extraktion, gefolgt von einer Flüssig-Flüssig-Trennung mit Diethylether, kann durchgeführt werden, um Okadainsäure, Dinophysistoxine, Pectenotoxine und Azaspirosäuren nachzuweisen, nicht jedoch Yessotoxine, da diese Toxine während der Trennung verloren gehen können.

Übersetzung bestätigt

Για κάθε δοκιμή πρέπει να χρησιμοποιούνται τρία ποντίκια.Für jeden Test werden drei Mäuse verwendet.

Übersetzung bestätigt


Synonyme zu ποντίκι

  • μυς

Ähnliche Bedeutung wie ποντίκι

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu ποντίκι

Noch keine ähnlichen Wörter

Deutsche Synonyme zu ποντίκι
Griechische Definition zu ποντίκι

ποντικί [pondikí] Ε (άκλ.) : που το χρώμα του είναι απόχρωση του γκρίζου. || (ως ουσ.) το ποντικί, το ποντικί χρώμα.

[ποντίκ(ι) 4]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback