ποιότητα της διδασκαλίας   [piotita tis didaskalias, piotita tis thithaskalias, poiothta ths didaskalias]

(6)

GriechischDeutsch
Το 75% των ερωτηθέντων συμφωνεί, ή συμφωνεί κατηγορηματικά, ότι τα σχέδιά τους είχαν θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα της διδασκαλίας, της μάθησης και των προγραμμάτων σπουδών.75 % der Befragten stimmten der Aussage grundsätzlich oder nachdrücklich zu, dass ihr Projekt positive Auswirkungen auf die Qualität des Unterrichts, des Lernens und der Lehrinhalte gehabt hat.

Übersetzung bestätigt

Η ποιότητα της διδασκαλίας είναι κρίσιμος δείκτης της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της σε ένα παγκοσμιοποιημένο διεθνές περιβάλλον.Die Qualität des Unterrichts ist einer der Schlüsselfaktoren, von denen abhängt, ob die Europäische Union ihre Wettbewerbsfähigkeit in der globalisierten Welt steigern kann.

Übersetzung bestätigt

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη βελτίωση των επιδόσεων μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας και στην ποιότητα της διδασκαλίας.Ein besonderer Schwerpunkt muss dabei auf der Verbesserung der Leistung durch Steigerung der Effizienz und auf der Qualität des Unterrichts liegen.

Übersetzung bestätigt

Στην παρούσα ανακοίνωση προσδιορίστηκε η ποιότητα της διδασκαλίας και της κατάρτισης των εκπαιδευτικών ως βασικός παράγοντας για τη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και για τη βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης των νέων.In der vorliegenden Mitteilung wird die Qualität des Unterrichts und der Lehrerbildung als entscheidender Faktor für die Sicherung der Qualität der Bildung und die Verbesserung der Lernergebnisse junger Menschen dargestellt.

Übersetzung bestätigt

Η επιτυχημένη χρήση του νέου περιεχόμενου και των νέων υπηρεσιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της διδασκαλίας και από την προσήλωση των εκπαιδευτικών.Wie erfolgreich der Einsatz der neuen Inhalte und Dienste ist, hängt weitgehend von der Qualität des Unterrichts und dem Engagement der Lehrer ab.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu ποιότητα της διδασκαλίας.


Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback