{το}  παίγνιο Subst.  [pegnio, pernio, paignio]

{das}    Subst.
(8)
{die}    Subst.
(0)

Etymologie zu παίγνιο

παίγνιο παίγνιον


GriechischDeutsch
Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτό ότι μέτρο περί απαγορεύσεως που αφορά κάθε προσφορά τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου μπορεί, καταρχήν, να θεωρηθεί πρόσφορο για την επιδίωξη των θεμιτών επιδιωκόμενων σκοπών της αποτροπής της παροτρύνσεως σε υπερβολική δαπάνη συνδεόμενη με τα τυχερά παίγνια και της καταστολής της εξαρτήσεως από αυτά, καθώς και της προστασίας των νέων, ενώ η προσφορά των παιγνίων αυτών εξακολουθεί να επιτρέπεται μέσω παραδοσιακότερων διαύλων εμπορίας.»Nach alledem ist anzuerkennen, dass eine Maßnahme, mit der jedes Anbieten von Glücksspielen über das Internet verboten wird, grundsätzlich als geeignet angesehen werden kann, die legitimen Ziele der Vermeidung von Anreizen zu übermäßigen Ausgaben für das Spielen und der Bekämpfung der Spielsucht sowie des Jugendschutzes zu verfolgen, auch wenn das Anbieten solcher Spiele über herkömmlichere Kanäle zulässig bleibt.“

Übersetzung bestätigt

Μολονότι η απαγόρευση ορισµένων τυχηρών παιγνίων ή ο περιορισµός του δικαιώµατος εκµεταλλεύσεώς τους σε µικρό αριθµό παραχωρησιούχων παρεµποδίζουν, ιδίως, την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, το ∆ικαστήριο επιτρέπει την ισχύ τέτοιων περιορισµών σε εθνικό επίπεδο, εφόσον δεν συνεπάγονται διακρίσεις µε βάση την ιθαγένεια ή το κράτος εγκαταστάσεως, επιδιώκουν σκοπό αναγόµενο στο γενικό συµφέρον, όπως είναι η µείωση των ευκαιριών για παίγνια ή η καταπολέµηση της απάτης και της εγκληµατικότητας, και εφόσον αποτελούν µέτρα ανάλογα και συνεπή προς τον επιδιωκόµενο σκοπό.Auch wenn ein Verbot bestimmter Glücksspiele oder eine Beschränkung ihres Betriebs auf eine bestimmte Zahl Konzessionäre insbesondere den freien Dienstleistungsverkehr behindere, erlaube der Gerichtshof solche innerstaatlichen Beschränkungen, wenn sie keine Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des Landes der Niederlassung schafften, ein im Allgemeininteresse liegendes Ziel verfolgten, wie die Verminderung der Gelegenheiten zum Spiel oder die Verhütung von Betrug und Straftaten, sowie im Hinblick auf das angestrebte Ziel verhältnismäßig und kohärent seien.

Übersetzung bestätigt

Πράγµατι, κατά την εν λόγω απόφαση, η διαφήµιση των στοιχηµάτων δεν ήταν αρκετά ήπια και δεν αποσκοπούσε στον περιορισµό των ευκαιριών για παίγνια και στην καταπολέµηση της εξαρτήσεως από αυτά, αλλά µάλλον στην εξασφάλιση δηµοσιονοµικών εσόδων.Denn nach diesem Urteil sei die Werbung nicht moderat genug und habe nicht die Gelegenheiten zum Spiel begrenzen und die Spielsucht bekämpfen, sondern Einnahmen für die öffentlichen Kassen erzielen sollen.

Übersetzung bestätigt

Η σχετική ρύθµιση προβλέπει επίσης κυρώσεις υπό µορφή προστίµων κατά όσων οργανώνουν τέτοια παίγνια κατά παραβίαση αυτού του αποκλειστικού δικαιώµατος και όσων διαφηµίζουν τα παίγνια αυτά.Die betreffende Regelung sieht auch Sanktionen in Form von Geldbußen gegen diejenigen vor, die solche Spiele unter Missachtung dieses Ausschließlichkeitsrechts veranstalten und Werbung dafür machen.

Übersetzung bestätigt

Εκτιµά ότι κράτος µέλος µπορεί, αφενός, να απαγορεύει τυχηρά παίγνια στο διαδίκτυο, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, και, αφετέρου, να καθιερώνει κρατικό µονοπώλιο για τα στοιχήµατα επί αθλητικών εκδηλώσεων, ακόµη και αν τα εν λόγω παίγνια προωθούνται ενεργά και επιτρέπεται η προσφορά από ιδιώτες παιγνίων που ενέχουν αυξηµένο κίνδυνο δηµιουργίας εξαρτήσεως.Er ist der Ansicht, dass ein Mitgliedstaat Glücksspiele im Internet unter bestimmten Voraussetzungen verbieten und ein Staatsmonopol für Sportwetten sogar dann vorsehen kann, wenn diese Glücksspiele beworben werden und Spiele mit einem höheren Suchtgefährdungspotenzial von Privaten angeboten werden können

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher BedeutungGriechische Definition zu παίγνιο

παίγνιο το [péγnio] : (λόγ.) παιχνίδι.

[λόγ. < αρχ. παίγνιον]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback